يك مربي ترك در لوركوزن

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

سرمربي ســابق لسترســيتي به پيشنهاد ولفســبورگ پاســخ منفي داد و حاضر نشد كه هدايت اين تيم آلماني را بر عهده گيرد. كلوديو رانيــري بهتريــن مربي جهان در ســال 2016 بعد از اخراج از هدايت لسترســيتي با پيشنهاد ولفســبورگ مواجه شــد اما حاضر نشد كه در بونــدس ليگا مربيگري كند. ولفســبورگ فصل كابوسواري را پشت سر ميگذارد و خطر سقوط را احساس ميكند.

باشگاه لوركوزن ســرمربي تركيهاي سابق هانوفر را بهعنوان ســرمربي جديد خود انتخاب كرد تا او جانشين اشميت شود.

باير لوركوزن در فصل جــاري رقابتهاي بوندسليگا عملكرد نااميد كنندهاي از خود نشان داده اســت. اين تيم در ســالهاي اخير معمولا جزو چهار تيم نخســت جــدول ردهبندي بود و ســهميه ليگ قهرمانان اروپا را كســب ميكرد امــا در فصل جاري در رده نهــم جاي دارد و با بايرن مونيخ صدرنشين 26 امتياز اختلاف دارد. باير لوركوزن در هفته بيستوششــم رقابتهاي بوندسليــگا با نتيجه عجيب شــش بر دو برابر دورتموند تن به شكست داد؛ شكستي كه باعث شد راجر اشميت، سرمربي اين تيم از كار بركنار شود. شكســت برابر دورتموند سومين شكست پياپي لوركوزن بود. به دنبــال آن، لوركوزن در بيانيهاي تايفون كوركــوت تركيهاي را بهعنوان سرمربي جديد خود انتخاب كرد. لوركوت سابقه مربيگري در هانوفر و كايزرسلاترن را در كارنامه دارد. او بعد از انتخاب بهعنوان سرمربي لوركوزن گفت: «بسيار خوشــحالم كه به من اعتماد شد. اطمينان دارم كه لوركوزن فصل را در جايگاهي كه شايسته آن است به پايان ميرساند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.