بازيكنان به منصوريان: تا پول ندهند تمرين نميكنيم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

اســتقلال بدون يك جلســه تمرين به اين بازي رسيده اما توقع هواداران اين تيم تكرار بردهايي است كه تا قبل از بازي با سياهجامگان مايه سرور و خوش وقتيشــان شد. استقلال هر اندازه هم كه در اعتصاب پنهان باشــد بايد آخرين بازياش در ليگ را در سال ۱۳۹۵ با برد تمام كند تــا خاطرات خوش آبيها در ماههاي پاياني ســال تكميل شود. تيم منصوريان اگر همچون بازي با سياهجامگان بدون غرور كاذب گام به ميدان بگذارد، با همين ظرفيتها هم قادراست از سد سايپا بگذرد. ســايپايي كه دو مهره كليدياش حامد لــك و محمدرضا خلعتبــري را در اختيار ندارد و به نظر ميرسد تيم چندان هماهنگي نيست. منصوريان و شاگردانش حتي ميتوانند برد پر گل ديگري را هم تجربه كنند.

مهدي ترابــي پس از مدتهــا در تركيب ثابت سايپا قرار ميگيرد.

او در غياب محمدرضا خلعتبري وظيفه بازيسازي را در تيمش به عهده خواهد داشت. ترابي خود نيز از شم گلزني مطلوبي بهره ميبرد كه مدافعان استقلال بايد سايه به سايهاش حركت كنند.

فرشيداسماعيلی هافبك مياني استقلال در بازي با سياه جامگان عملكرد متوسطي داشــت و مطابق با انتظارها پيش نرفت. از فرشيد اسماعيلى اما انتظار زياد است. او بايد عصر امروز ستاره اســتقلال باشد تا راه پيروزي براي تيمش هموار شود.

ميزبان- دروازهبان: حامد فــلاحزاده- مدافعان مياني: عزتا... پورقاز، ســجاد مشــكلپور- مدافعان كناري: اميد خالدي، روزبه شاه عليدوست- هافبكها: ابراهيم صادقي، حامدشــيري، ايــوب كلانتري، رضا جعفري، مهدي ترابي- مهاجم: غلامرضا رضايي

ميهمان- دروازهبان: سيدحســين حســينيمدافعان مياني: رابســون، پادوانــي- مدافعان كناري: ميلاد زكيپور، وريا غفوري، هافبكها: اميد ابراهيمي، اميد نورافكن، خســروحيدري، فرشــيد اسماعيليمهاجمان: بهنام برزاي)علي قرباني(، كاوه رضايي

عليرضا منصوريان در حالي به نشست خبري پيش از بازي با سايپا آمد كه همه انتظار ميكشيدند او درباره چرايي امتناع بازيكنان استقلال از حضور در تمرينها توضيحات شفافي ارائه كنــد. منصوريان صحبتهايش را با رجوع بازي با ســايپا آغاز كرد: «ســايپا در حالي امروز ميزبان مسابقه است كه ورزشگاه بــازي را از تختي بــه آزادي انتقال دادنــد و اين تصميم روي كيفيت بــازي تاثير ميگذارد. اگر همين رســيدگي به چمن ورزشــگاه آزادي به ورزشگاه تختي هم بشود شرايط چمن آن ورزشگاه هم خوب ميشود. بازي سختي با سايپا داريم.»

منصوريان سايپا را تيم بسيار خوبي توصيف كرد، در حالي كه سايپا شرايط خوبي در جدول ندارد: «سايپا تيم بسيار خوبي اســت و كادر فني و مجموعه اين باشــگاه و مخصوصا حسين فركي قابل احترام هســتند و فكر ميكنم بازي بسيار دشواري داريم. چرا كه هر دو تيم روي زمين بازي ميكنند البته ما بايد با چالشهاي بازي در ليگ و مشــكلاتي كه در چند روز اخير با آنها دســت و پنجه نرم ميكنيم به مصاف ســايپا برويم. اين بازي بســيار بازي حساسي اســت چرا كه تيم سايپا به خوبي توانســته با چند نتيجه خوب به جريان مسابقه ليگ برگردد. از طرفي هم تشــكر كنم كه اين بازي را به ورزشگاه آزادي انتقال دادهاند چرا كه هم رفت و آمد هواداران راحت ميشود و هم دو تيم كه روي زمين بازي ميكنند ميتوانند با كيفيت بيشــتري عمل كنند.»

سرمربي اســتقلال در ادامه حرفهايش به دليل اعتراض بازيكنــان و ادعــاي زماني كــه گفته بازيكنــان ۵۰ درصد از مطالبات خود را گرفتهاند، اشــاره كرد: «اساسا تمام نيروهاي يك باشــگاه براي منافع ميجنگنــد از رييس و اعضاي هيأت مديره گرفته تا مديرعامل و ســرمربي و بازيكنان و تداركاتچي همه براي يك هدف ميجنگيم و كنار همديگر هســتيم. اين مساله در باشــگاههاي پرهوادار هم بيشتر نمود پيدا ميكند و بايد از اعتبار و شأن باشگاه هم حمايت كنيم. همه ما عضو يك خانواده هســتيم و بايد هر چالش و اتفاقي را با يكديگر پشت سر بگذاريم.»

منصوريان از توصيههايش به زماني پرده برداشت: «بارها هم به صورت حضوري به زماني گفتم و هم از طريق رســانهها و سايتها برايش پيغام فرستادم كه خيلي مواقع بهترين كمك ميتواند ســكوت باشــد و نبايد تحت هر شرايطي هر صحبتي انجام شــود. گاهي ســكوت ميتواند بهترين كمك براي يك چالش باشد. كمترين توقع من و تيم استقلال از ايشان همين است. ما ۹ دستيار فني به تيم اضافه كرديم. ۲ عضو پزشكي به تيم اضافه شــدند و ۱۱ بازيكن قديم و جديد جابهجا شدند. با اين شرايط وقتي به فوتبال دنيا هم نگاه كنيد متوجه ميشويد زمان ميتواند بهترين مساله براي از بين رفتن اين چالش باشد و در كنــارش همدلــي و اتحاد اعضا. از زمانــي ميخواهم اگر ميخواهند كمكي به ما كنند سكوتشان بهترين كمك است. بعضا اين مسائل خيلي غيرقابل كنترل ميشود.»

اشــاره به حمايتهــاي جهانيــان از ديگــر محورهاي صحبتهــاي منصوريان اســت: «جهانيان در ۸ ماه گذشــته مصاحبــهاي نكرده و بعد از هر مســابقه هم به من تلفن كرده اســت. چه بعد از برد و چه بعد از باخت گفته كه هيأت مديره محكم پشــت ســرت هســتند. به انقلاب جوانگرايي كه انجام دادهاي، ادامه بده. برخي از شما بعضا از من گلايه ميكنيد كه چرا كــم مصاحبه ميكنم اما ميگويم فاصله بين دو كنفرانس خبري ۴ روز اســت و نبايد هميشه در رنكينگ صحبت كردن باشيم. از زماني گلايه دارم. او در حوزه مسائل مالي، مديريتي، فني و حوزههاي مختلف مصاحبه كرده اســت. ما تلاش كرديم قداســت او لطمه نخــورد و حتي مصاحبههايش را نشــنيده گرفتيم. افتخاري مدير عامل باشــگاه گفت لازم نيســت حتما همه مصاحبههاي ايشــان را بخوانيد. مصاحبــه ديروز زماني را هم نخواندم اما از خرمگاه خواســتم كــه كليت مصاحبه را بــه ما بگويد. اين مصاحبهها قطعا به ما در بازي امروز آســيب ميرساند ».

از منصوريان دوباره سوال شد كه چرا تيمش ۳ روز تمرين نكرد: «اما ميخواهم دليــل ۳ روز تمرين نكردنمان را بگويم چون بازيكنان در اينجا ۴۰ درصد از قراردادشــان را گرفتهاند. ۳۰ درصد در زمان افشــارزاده و ۱۰ درصد در زمان افتخاري و نزديك به ۳۰ درصد هم از قرارداد بازيكنان از بين رفته اســت. چرا كه امور مالياتي مبلغي را از حســاب باشگاه برداشت كرده است و يك ميليارد هم از اسپانسرهاي باشگاه برداشتهاند كه با اين وضع من به افتخــاري گفتم كه بايد از حق هواداران دفاع كنيم چرا كــه در مديريت افتخاري ۴ ميليــارد تومان هم به حساب بازيكنان خارجي انتقال داده شد و اگر اين مبالغ نبود ما تا به حال ميتوانستيم قراردادها را به ۷۰ درصد برسانيم. دقيقا شرايط بازيكنان را درك ميكنم و بدون شك ميگويم كه هيچ بازيكني خــارج از عرف قراردادها مبلغــي را دريافت نكرده و

استقلال بدون تمرين به سايپا رسيد

قرار بود بازيكناناســتقلال لااقل يك جلســه قبلاز بازي با ســايپا تمرين كنند تا شايد هماهنگياين تيم در آســتانهبازيبا ســايپابه همنريزداما چنيننشد وبااينكه آنها راس ساعت ۱۲:۰۰ در كمپ حجازي حضور يافتند اما تمريني برگزار نشد. سرمربياســتقلال براياينكهازانتشــار حرفهايش با بازيكنان جلوگيري كند آنها را به رختكن برد و دقايقي را كنار شــاگردانش ســپري كرد و از آنها خواست آخرين تمرين را برگزار كننداما آنها حاضربه تمريننشــدند. بازيكناناســتقلال كــه ظاهرااز حرفهاي مســوولاناين باشــگاه ناراحت بودند، به منصوريــاناعلام كردند كه تا دســتمزدهاي عقبافتاده خود را از باشگاه نگيرند حاضر به تمرين نيستند. منصوريان هم كه اين وضعيت را ديد به بازيكنان گفت راهي هتل شــوند تا شرايط اردوي تيمش قبل از بازي با سايپا به هم نريزد. بازيكنان هم قبول كردند كه در هتل مستقر شوند نميكنند. از اين موضوع در ابتداي فصل هم افشارزاده تمكين كرد و هم افتخاري استقبال كرد. ميخواهم راحت با هواداران صحبت كنم. ما وقتي براي ليگ قهرمانان آســيا ميخواستيم شروع به كار كنيم در نيمفصل رقابتهاي ليگ برتر بوديم و به بازيكنان گفتم كه ما هيچ پولي نداريم. هر كســي كه نميتواند بماند همين حالا برود و گفتم من به رختكن ميروم هر كسي كه با من به زمين برگشــت ميفهمم كه آن بازيكن اســتقلال است. بازيكنان دلاورانه و مردانه تا به حال بازي كردهاند و يك نفر هم تا قبل از بازي با التعاون هيچ حرفي از مشكلات مالي به اما در كمالناباوريبعداز مراجعهبازيكنانبه هتلباز هم شــايعاتي دربارهاحتمال حضور نيافتن آنها در بازي با سايپا به گوش خورد. اين همه ناراحتي ناشي از ۷ ماه حقوق نگرفتن اســت. از همهبدتراظهارات حسن زمانياســت كه مدام در رسانههااعلام ميكندباشگاه به تمام تعهداتش عمل كرده در حالي كه چنين نيســت و باشگاهاستقلال برخلافادعاي وي تاكنون طبق مفاد قراردادهاي فيمابين با بازيكنان پيش نرفتهاســت. اگر جزاين بود هيچگاهبازيكناناستقلال در حالي كه ۷ هفتهبه پايانليگ شانزدهمباقي مانده و درايامي كه تنها دو بازي تا پايان سال جاري باقي است، دست به اعتصاب نميزدند. بدون شك اگر زماني قدري در اظهاراتش دقت بيشــتري به خرج دهد فضا قدري تلطيف ميشد و شايد آخرين تمرين هم بهانجام ميرســيد تااستقلال با آمادگي بهتري گام به بازي عصرامروز خود با سايپا بگذارد. زبان نياورد اما بعد از اين بازي بازيكنان آمدند و مشكلات خود را گفتند و گفتند كه با افتخاري صحبت كنيم تا مشكلات حل شــود و وقتي به تهران هم آمديم هيچ پولي پرداخت نشد. به دليل اينكه اصلا وجهي در حســاب باشگاه نبود. ما دو اسپانسر داريــم كه بانك كوثر يكي از آنهاســت و تا بــه حال هم واقعا بيشــتر از اســتاندارد خود به ما كمك كرده است و همراه اول هم همين كمكها را براي ما داشــته اســت و حالا از صدوقي مديرعامل شــركت همــراه اول ميخواهم كه در اين شــرايط ســخت به كمك ما و پرسپوليس بيايد. من خودخواه نيستم و چون شرايط را درك ميكنم ميخواهم هم به ما كمك شود و هم به پرسپوليس.»

منصوريان كه دل پر دردي داشت به مشكلات مالي برزاي اشــاره كرد: «بهنام برزاي تا به حال ۴۰ درصد گرفته و از فصل گذشته هم ۷۰ درصد از قراردادش را نگرفته است. اين شرايط مشــابه براي همه بازيكنان اســت. واقعا در حال حاضر تيم ما شــرايط روحي خوبي ندارد و بازيكنان عصبي هستند و با ادامه اين روند مطمئنا مصدوميتها و مشــكلات به سراغ ما ميآيد. به همين دليل تصميم گرفتيم با اين شــرايط روحي بد تمرين را تعطيــل كنيم. بازيكنان امروز كه براي تمرين آمده بودند به زماني عضو هيأت مديره باشــگاه اعتراض داشــتند كه او گفته است بازيكن صد ميليوني آوردهاند و به آن ۹۰۰ ميليون تومان پــول دادهاند. من ميگويم كه آقــاي زماني كاش اين حرفها را نمــيزدي و تيم ما را از داخل به هــم نميريختي. اصلا در عرف و قواعد فوتبــال چنين حرفهايي نميگنجد چرا كه هر بازيكني در هر شــرايط زماني قيمتش فــرق ميكند. بازيكن وســيله نقليه نيســت كه براي آن قيمت ثابتــي بگذاريم. اين بازيكنــان هم به خاطر آبروي ملي در بازي مقابل التعاون بازي كردند و حقشــان نبود كه اينطور با آنها برخورد شود. در حال حاضر همه بازيكنان از صحبتهاي زماني ناراحت هستند. من هم رونالدوي پرتغالي را مثال ميزنم كه در سالهاي اول هزار دلار مبلغ قراردادش بود و الان به همراه مسي گرانقيمتترين بازيكنان جهان هســتند. بازيكن براي باشــگاه قبلياش ۱۰۰ ميليون تومان قرارداد داشته اما قابل پيشرفت است و ميتواند مبلغ قراردادش بيشتر از قبل شود.»

ســرمربي اســتقلال بازهم رو به زماني كــرد وگفت: «از زماني خواهش ميكنم ۳ ماه سكوت كند. حضرت محمد )ص( به ســه دليل روزه را واجب دانســته؛ زبان، چشم و همچنين خوراكپزها. از ايشــان ميخواهم ۳ ماه روزه زباني بگيرند. تيم ما در بدترين شــرايط اســت و با يك حالت بالانســش به هم ميخورد. ايشان ميگويند عوامل را شناسايي كردهايم. عواملي وجود ندارد. كادر فني، بازيكنان و مسوولان باشگاه هستيم.»

منصوريان در مورد اينكه تيم اســتقلال با توجه به تمرين نكردن آماده هســت يا نه، گفت: «شما در رشد ما خيلي تاثير داريد. ما اگر بازيكني را از نظر روحي رواني در شرايط مناسب داشته باشيم بهتر از آن اســت كه بازيكن تنها از نظر فيزيكي آماده باشد. من خودم زخم خورده سيستم نفت هستم. در تيم نفت هتل و پول نداشــتيم. خيلي چيزها را نداشتيم اما در تيم اتحاد و همدلي بود. در تيم استقلال هم اتحاد و همدلي داريم اما استقلال با تيم نفت فرق ميكند.»

منصوريان در مورد اينكه باران چشــمه از او خواسته كه در مورد تغيير قوانين نظامي صحبت نكند، هم اين جمله را به زبان آورد: «باران چشــمه رفيق صميمي من است. چشم، من صحبتي نميكنم اما بايد از حق خودم و ساير تيمها دفاع شود. من نظامي نيستم البته ســه دوره عضو تيم ملي ارتش بودم و يك دوره هــم نايب قهرمان ارتشهاي جهان شــدم اما چون سردار ميگويد چشم.»

ناراحتي بازيكنان استقلال به حدي است كه همين رويه را تا بازي هفته آينده مقابل لكوموتيو ادامه خواهند داد. بازيكنان استقلال ميخواهند با ادامه تمرين نكردن عمق ناراحتي خود را از خلف وعدههاي مكرر باشگاه استقلال به رخ بكشند و نشان دهند كه از اين فصل هرگز رضايت ندارند و نميتوانند ديگر اين مشكلات را تحمل كنند. ظاهرا ديگر كاري هم از دست منصوريان ساخته نيست.

اميد اول منصوريان در استقلال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.