عبداللهي:بازيكناناستقلالاعتصابنكردند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

اســتقلال با بردهايي كه پي در پي به دســت آورد نيم فصل دوم را رويايــي آغاز كرد و وقتي اين روياي استقلاليها كاملتر و شيرينتر شد كه فاتح شهرآورد بودند، به آســيا راه پيدا كردند و در بازي با التعاون هم برد پرگل آوردند اما خيلي طول نكشــيد كه بي توجهي مسوولان اين تيم به بردهاي اســتقلال و پرداخت نشــدن حق و حقوق بازيكنان پيامدهايي در پي داشت.

نخســت اينكــه نــوار پيروزيهاي اين تيم پاره شــد و بعد هم بازيكنان حاضر نشــدند تمرين كنند حتي كدخدامنشيها هم در اين اعتــراض و اعتصاب جواب نداد.

استقلال امروز بايد به مصاف ســايپا برود در حالي كه تمرين نكرده اســت و بازيكنان جوان اين تيم بــه خاطر نگرفتن حق و حقوقشان دل و دماغ بازي كردن را ندارند.

محمد نوازي مربي ســابق استقلال در خصوص اين اتفاقات صحبت ميكند.

اســتقلال بــدون تمرين به مصاف سايپا ميرود!

اگر اينطور باشــد بدون شك به مشــكل ميخورند. تازه داشت تيم شكل ميگرفت و روند صعودي خود را طي ميكرد كه مشكلات گريبانگير اين تيم شد. هواداران از اين تيم توقع دارند. هوادار نميگويد بازيكن تمرين نكرده و يــا اينكه پولــش را نگرفته اســت، آنها هميشــه از تيم محبوب خود توقع برد دارند و اگر اســتقلال در اين بــازي نتيجه نگيــرد دوباره مشكلات برخواهد گشت.

به دليل همين مشكلات هم به نظر ميرســد در بازي با سياه جامگان نتوانستند پيروز شوند.

احســاس من بر اين است كه اســتقلال در آن بازي فــارغ از تمام مشكلات خســته بود و اين خستگي باعث شــد نتيجــه لازم را نگيرد. از طرفي هم تغييرات در كادرفني براي ســياه جامگان مثبت بود و اين تيم خيلي بهتر از هميشــه بــازي كرد و اجازه نداد كه استقلال نتيجه بگيرد.

با تمام اين مشــكلات فكر ميكنيد كه استقلال باز هم بتواند در ليگ سهميه آسيا را به دست آورد؟

اســتقلال ســهميه نگيرد چه تيمي سهميه بگيرد. نگاه كنيد كه در نيم فصل دوم اســتقلال چقدر خوب بازي كرده است.

اســتقلال از نيم فصل اول خيلي بهتر بــازي ميكند اما به نظر ميرسد مشكلات اين تيم را دوباره دچار چالش كند.

بله من هم همين را ميخواهم بگويم. مشــكلات اين تيــم را دچار چالــش ميكنــد امــا به نظــر من منصوريــان توانايي ايــن را دارد كه تيمش را از چالش و بحران در آورد.

استقلال بعد از بازي با سايپا بايد به مصاف لكوموتيو ازبكستان برود اين بــازي را چطور ارزيابي ميكنيد؟

به نظر من الان مهم اين است كه اســتقلال بتواند سايپا را شكست دهد و ســه امتياز اين بازي را بگيرد بعــد از آن به فكر بــازي با لكوموتيو باشد. در چنين شــرايطي البته بايد هيــات مديره به فكر رفع مشــكلات مالي باشند.

آقايــان كــه دائمــا مصاحبــه ميكنند و ميگويند مشــكلي نداريم بايد به فكر حل مشكلات مالي باشند كه باعث دردســر نشود. استقلال اگر با اين مشكلات روبهرو نشود ميتواند خيلي خوب مقابل تيمها بازي كند.

ســرمربي اســتقلال كــه از حــل مشــكلات مالي تيمش به دســت هيات مديره اميد چنداني نــدارد، براي مقابله با اين مشــكلات شــخصا دســت به كار شــد.در حالي كــه تيم اســتقلال امروز بايد در چارچوب هفته بيســت و چهارم ليگ برتر به مصاف ســايپا برود، سرمربي اين تيم به جــاي آنكه در آرامش به فكر اين بازي باشــد و روي نكات فني تمركز كند، ناچار است براي حل مشكلات مالي

زوج خط حمله استقلال متشكل از كاوه رضايي و علي قرباني ۱۳ گل از ۳۵ گل را وارد دروازه حريفان خود كردهاند يعنــي ۳۹ درصد مجمــوع گلهاي اين تيــم. در اين ميان كاوه از مجموع ۷ گل خود سه بار با شــوتزني، دو بار با ضربه سر و دو بار هم روي فرارهاي سرعتي و تك به تك موفق به گلزني شده است در حالي كه علي قرباني از مجموع 6 گل اين فصل خود سه بار از روي ضربه سر و سه بار هم با شوت و كارهاي تكنيكي موفق به گشــودن دروازه حريفان شده است تا نشــان بدهد روي توانايي بالقوه نيروي تيمش شخصا دست به كار شود. بازيكنان تيم اســتقلال به دليل مشكلات مالي از يك سو و صحبتهاي حسن زماني، عضو هيات مديره باشگاه از سوي ديگر يك روز مانده به ديدارشان با سايپا تمرين نكردند. عليرضــا منصوريان هم شــرايط فعلي را مخرب روند رو به رشــد تيمش ميداند. او بعد از آنكه در نشســت خبري پيش از بازي با ســايپا، حسن زماني را به سكوت تا پايان فصل دعوت كرد، سازمان ليگ را

كميته داوران روز گذشــته داوران هفته بيست و چهارم ليگ برتر را انتخاب كــرد كه براســاس آن محمدرضا فغاني داور بازي اســتقلال و سايپا خواهد بود. محمدرضا برادر كوچكتر عليرضا است و تازه داور بينالمللى شده است و كميته داوران براى اينكــه او تجربه بازى هاى بزرگ را به دست آورد اين بازى حساس رابه فغانى ســپرده اســت. البته فغانى كوچك هنوز نتوانسته اليت بشود و براى اينكه اليت شود بايد ناظران اى اف سى كار او را تاييد كنند. اســتقلال در بازي قبلي به تصميمــات داور معترض بود و هوايي استقلال بهترين گزينه براي قرار گرفتن در تركيب اصلي و ايســتادن در پيكان خط حمله تيمش اســت. بعد از اين دو نفر جابر انصاري قرار دارد كه در هفتههاي گذشته كمتر در تركيب اصلي به ميدان رفته و بيشــتر نيمكت نشين بوده اما آمار گل زدنهايش نســبت به ســاير گزينهها بهتر است.علي قرباني در نيــم فصل دوم به تركيــب اصلي اضافه شد و با توجه به اينكه در نيم فصل زياد فرصت حضور در تركيب اصلي را نداشت آماري كه از خود به جاي گذاشــته، آمار خوبي است. براي حضور در يك نشست با حامي مالي باشگاه ترك كرد. منصوريان اميدوار است با رايزنيهاي شخصي مشكل مالي تيمش را حل كند.استقلال امروز به مصاف سايپا ميرود و بعد از اين بازي بايد خودشــان را براي بازي با لكوموتيو ازبكستان آماده كنند اين در حالي اســت كه مشــكلات مالــي آرامش را از اين تيم گرفته اســت و بازيكنان اســتقلال تمركز براي بازي با سايپا را ندارند. در شرايط حساسي بايد امروز به مصاف ســايپا برود كه در اين ديدار روســاي كميتــه داوران ترجيح دادنــد از فغاني اســتفاده كنند. در اين بازي ميرزابيگي و راهي، فغاني را در امر قضاوت همراهي ميكنند. در طول فصل جاري كامرانيفر اكثــر بازيهــاي پخش مســتقيم را به داوران جوان خود ســپرده اســت. ايده كامرانيفر براي استفاده از داوران جوان بد نيســت و در شــرايطي كــه داوران باتجربه به مرز بازنشســتگي رسيدهاند، اين داوران جوان ميتوانند سرمايههاي كميته داوران براي آينده باشند.

اميــد ابراهيمي به جز ديدار تيمش مقابل اســتقلال اهواز در هفته هفدهم كه به دليل ســه اخطــاره بودن حضور نداشــت، در همه ديدارهاي گذشته اين تيم حضور داشــته و در تمام بازيها نيز ۹۰ دقيقه كامل در زمين حضور داشت تا به ركورد جالــب توجه ۱۹۸۰ دقيقه حضور در ميدان رسيده باشد. ابراهيمي به اين ترتيب ثابت ترين بازيكن استقلال محسوب ميشود. اميد ابراهيمي هافبك ملي پوش آبيها تا پايان هفته بيست و سوم بيشــترين دقايق حضور در تركيب استقلال را به خود اختصاص داده است.

اميد زننده تك گل آبيپوشــان در ديدار مقابل ســياه جامــگان، با حضور در ۲۲ مسابقه اســتقلال و ثبت ركورد ۱۹۸۰ دقيقــه حضــور در ميــدان، در ميان بازيكنان اســتقلال صاحب ركورد اســت. بعــد از اميــد ابراهيمــي، كاوه رضايي مهاجم آبي پوشــان است كه با ركوردي بســيار نزديك بــه ابراهيمي و تنهــا با ۵۸ دقيقه كمتــر از او در رده

اعتصــاب بازيكنان اســتقلال باعث شــده تا ايــن تيم دچار بحران شــود اما نصرا... عبداللهي سرپرست اين تيم درباره اعتصاب چنــد روزه بازيكنان اســتقلال اينطور ميگويد: «بازيكنان گلايه داشتند و با مربيانشان درددل كردند. به نظر شما اين موضوع اشكالي دارد؟ تعدادي از آنها پول ميخواســتند ولي از اعتصاب و اين جور مســائل خبــري نبود اين شــايعات هميشه است ولي شما به آنها توجه نكنيد هــر چند خيلي از رســانهها هــم به اين شايعات دامن زدند.»

عبداللهي در پاســخ به اين سوال كه آيا شــايعه تمرين نكردن استقلاليها بعد از بازي با ســايپا را رد ميكنيد، ميگويد: «مطمئن باشــيد اين خبــر صحت ندارد و بازيكنان كارشــان را انجــام ميدهند. تيم شــرايط خوبي پيدا كرده و بازيكنان تمرين ميكنند و براي بازي آماده هستند البته به دليل فشــردگي بازيها آنها بايد اســتراحت ميكردند چون خسته بودند ولي فكــر ميكنــم تعطيلي يــك روزه تمرينها خستگي آنها را از تن به در برده است.»

سرپرســت اســتقلال در خصــوص آخرين وضعيت روزبه چشمي و جلسهاي كه اين بازيكن روز دوشــنبه در باشــگاه اســتقلال داشــت، ميگويد: «چشمي به دنبال اين است كه به تيم ديگري برود تا در اين چند بازي، بازي كند متأســفانه او بدشانسي آورد و در حالي كه به صبا رفته بود و آماده بازي شــده بود نتوانســت در آنجا به ميدان برود. خود او بايد بخواهد تا باشگاه زمينه پيوستنش به تيم ديگر را در اين چند هفته فراهم كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.