ابراهيمي ركورددار است

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

دوم قرار دارد. بهترين گل زن و بهترين پاسور آبيپوشــان با ۲۲ بازي و ۱۹۲۲ دقيقه حضور در ميدان با متوســط ۸۷ دقيقه بــراي هر بــازي در جايگاه دوم اين جدول قرار دارد. در رده ســوم اين جدول نيــز مهدي رحمتي و رابســون جانواريو قرار دارند. اين دو بازيكن كه با ركوردهاي مشابه حضور در ۱۷ مسابقه و ثبت ركورد ۱۵۳۰ دقيقه و معدل ۹۰ دقيقه براي هر بازي در ردههاي سوم و چهارم اين جدول قرار گرفتهاند. فرشيد اسماعيلي ســتاره جوان آبي پوشان كه ۲۰ بار براي اين تيم به ميدان رفته هم با ثبت ركــورد ۱۳۹۸ دقيقه حضور در ميــدان در رده پنجم ايــن جدول قرار ميگيرد. پادواني با ۱۳6۳ دقيقه، خسرو حيدري با ۱۳۲۹، وريا غفوري با ۱۲۰۰، جابــر انصاري بــا ۱۱۴۰، علي قرباني و هراير مگويان با ۱۰۷۱، بختيار رحماني با ۹۹۰، ســيد مجيد حســيني با ۹۲۷ و بهنــام برزاي بــا ۸۲6 دقيقه بازي در ردههاي بعدي اين جدول قرار ميگيرند. همچنين از نظر تعداد بازي نيز همچنان اميــد ابراهيمي و كاوه رضايي هر يك با ۲۲ بازي در ردههاي اول و دوم هستند، علــي قرباني با ۲۱ بازي در رده ســوم، فرشــيد اســماعيلي با ۲۰ بازي در رده چهارم، مهدي رحمتي، رابسون جانواريو و خسرو حيدري با ۱۷ بازي در ردههاي پنجم، ششم و هفتم قرار دارند.

در ردههاي پايينتــر نيز پادواني و جابر انصاري با ۱6 بازي، وريا غفوري با ۱۵ بازي، يعقوب كريمــي با ۱۴ بازي، بختيار رحماني و فرشــيد باقري با ۱۳ بازي، هراير مگويان، سيد مجيد حسيني و بهنام برزاي هر كــدام با ۱۲ بازي در ردههاي بعدي قرار گرفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.