لغو ناگهاني جلسه هيات مديره استقلال

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

جلسه هيات مديره باشگاه استقلال لغو شد. در حاليكه قرار بود عصر ديروز جلسه هيات مديره باشگاه استقلال در محل باشگاه برگزار شود اما اين نشست در فاصله ســاعتي مانده بــه برگزاري لغو شد. اســتقلاليها در روزهاي اخير با اوج گرفتن مشــكلات مالــي روبهرو بودهاند و مشخص نيست در اين شرايط سران باشــگاه چه نظري دارند. عليرضا منصوريان در نشست خبري ديروز خود پيش از بازي با ســايپا از مصاحبههاي اخير حســن زماني انتقاد كــرد و از او خواسته بود سكوت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.