فلاحزاده: هواداران نقطه قوت استقلال هستند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

افشــين كاظمي در مــورد مثبت شــدن آزمايش دوپينگــش ميگويد: «خوشبختانه توانســتيم به NADO اثبــات كنيم ماده ممنوعــهاي كه وارد بدنم شــده نيــروزا نبــوده و ربطي به دوپينــگ ندارد. با آقاي ناظمالشــريعه صحبــت كردم و به او گفتم كه بســيار خوشــحالم ايــن موضوع باعث نشــد حضورم در تيم ملي زير ســوال برود و بگوينــد كاظمي در تيم ملي هم با مواد نيروزا درخشيده است.با توجه به اينكه اثبات شــده ايــن ماده نيــروزا نبوده و غيرعمدي نيز مصرف شــده محروميتم كاهش پيــدا ميكند و بــه دنبال اين هســتم تا با اعتراض به كميته استيناف

حامــد فــاحزاده دروازهبــان ســايپا كــه خــودش را براي بــازي با اســتقال آمــاده ميكند، در غيــاب حامد لك بدون شــك كار خيلي ســختي خواهد داشــت. فاحزاده در مورد بازي امروز مقابل آبيهــاي تهراني ميگويد: «بازي خوبي خواهد شــد و اميــدوارم دو تيــم بازي جوانمردانهاي را به نمايش بگذارند و اينكه فوتبال روي خوبش را به تيممان نشــان بدهد و بتوانيم نتيجه مناسبي را كسب كنيم.»

دروازهبان ســايپا در رابطه بــا اينكه بعد از مدتها نيمكتنشــيني در بازي با اســتقال در تركيب اصلــي قرار ميگيرد، ادامه ميدهد: «من تاشــم را ميكنم براي تيم مفيد باشــم. تيم ما بــازي به بازي بهتر شــده و من هم در نيم فصل اول بازي كردهام.»

حامــد فاحزاده درباره اينكــه چرا اين تيم بتوانم محروميتم را به حداقل برسانم و در فصل آينده به ميدان بروم».

او در پاســخ به اين پرســش كه در نمونه دوپينگش چه ماده ممنوعهاي پيدا شده، ميگويد: «دو نوع ماده پيدا كردهاند كه هيچ كدام نيروزا نبوده اســت. يكي از مادهها براي رفع درمان استرس بود چون مدتي به دليل فشــار عصبي با مشــكل ريــزش مو مواجه بودم و بــا مجوزي كه گرفتم دو عدد كورتون مصرف كردم البته مصــرف اين ماده در مثبت اعام شــدن نمونه اوليه هيچ تاثيري نداشــته اســت، نمونهاي كه مثبت اعام شــد به بازي ما با حفاري اهــواز مربوط بود و من قبل از آن سرماخوردگي شديدي پيدا كرده بودم نتوانست نتايج راضيكننده بگيرد، ميگويد: «ســايپا تغييرات گستردهاي داشت اما شرايط ما به مرور زمان بهتــر شــده و در هر بازي نســبت به بازي گذشــته پيشرفت كردهايم.»

فــاحزاده در مــورد نقطه قوت اســتقال ادامه ميدهد: «هــواداران نقطه قوت اســتقال محســوب ميشــوند، آنها خيلي خوب و عالي تيمشــان را حمايت ميكنند.»

دروازهبان سايپا در رابطه با اينكه چرا سايپا با برگزاري بازي در ورزشگاه آزادي موافقت كرد، ميگويد: «تيم ما در زمين مناســب بهتر فوتبال بازي ميكند و زمين چمن ورزشگاه آزادي براي ما مناسب است.»

حامد فــاحزاده در رابطه بــا نقطه ضعف اســتقال هم ادامه ميدهد: «اين مساله را كادر فني به ما خواهد گفت.» و شــب قبلش هيدرامين، كلداكس و ب كمپلكس مصرف كردم كه متاسفانه باعث شد نمونهام مثبت اعام شود اما همانطور كه ميدانيد اين مادهها نيروزا نيســتند و به منظور دوپينگ نيز مصرف نشدهاند». كاظمي با اشاره به بازي آخر گيتيپسند در ليــگ و احتمــال قهرمانــي تيمش ميگويد: «امروز به ســالن خواهم رفت تا تيمي را كه از روز اول با آن استارت زدم و با آن خاطره قهرماني ايران و آســيا را دارم حمايت كنم. البته يكسري حرفها در مورد گيتيپســند دارم كــه به بعد از بازي موكولش ميكنم. حرف زياد است و براي شفافسازي بايد يكسري صحبتها مطرح شود اما الان وقتش نيست».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.