ملوان باخت، مايليكهن غش كرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هفته بيســتو هفتم ليگ يك با برگزاري چهار بازي به پايان رسيد كه در مهمترين بازي ديروز ملوان در حالي كه با يك گل از نســاجي)ميزبانش( پيش بود در نهايت با نتيجه 2 بر يك شكست خورد. اما در پايان بازي محمد مايليكهن در حالي كه عبدالحميد رمضاني با داور بازي مشغول صحبت بود به ســمتش رفت و با او درگير شــد. اين اتفاق باعث شــد تا سرمربي ملوان غش كــرده و به روي زمين بيفتد، بازيكنان اطراف او را خلوت كردند و آبي به ســر و صورتش زدند كه پس از لحظاتي حال او سر جاي خود برگشت و به رختكن رفت. در شــيراز فجر سپاسي باز هم نتوانست در خانه به پيروزي برســد. نتيجه تاش بازيكنان اين تيم مقابل بادران در پايان 90 دقيقه گلي به همراه نداشــت. اما در كرمان تيم مــس در ادامه روند صعودياش با يك گل خيبر خرم اباد را شكست داد و در فاصله سه امتيازي با صدر نشين قرار گرفت. در آخرين بازي هم تيم نفت مسجد سليمان در خانه نتيجه را به تيم خونه به خونه بابل واگذار كرد. در اين بازي مياد شــيخ سليماني در دقيقه 26 از روي نقطه پنالتي براي نفت مســجد سليمان و حميد كاظمي )23( و روحا... باقري )42( براي خونه به خونه گل زدند. نساجيمازندران2 ملوانانزلييك گل ها: مرتضي غامعلــي تبار)32 - گل به خودي( براي ملوان و حســن نجفي)72( مهدي نظري)78( براي نساجي فجر سپاسي صفر................................................ بادران تهران صفر مس كرمان يك ................................................ خیبر خرمآباد صفر گل: علي ابراهيمي)40) نفت مسجد سلیمان يك ................................ خونه به خونه بابل 2 گلها: مياد شيخ سليماني)26- پنالتي( براي نفت مسجد سليمان و حميد كاظمي)23( و روحا... باقري)42( براي خونه به خونه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.