بدقولي مسوولان صباي قم به خانواده فيليپ ماچادو

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

خانــواده فيليپ ماچــادو بازيكن فقيد صبــاي قم هنــوز مطالبات اين بازيكن را دريافت نكرده اســت. فيليپ ماچادو بازيكن ســابق صبــاي قم كه در ســقوط هواپيماي تيم چاپوكوئنسه جان باخت از باشــگاه صبا بيش از 80 هزار دلار طلبكار است اما با وجود قول و قرار چند باره مســوولان اين باشگاه بــه خانواده ماچادو هنــوز مطالبات او پرداخت نشــده. ماچادو يك فصل در اختيار باشگاه صباي قم بود و با وجود مصدوميت از ناحيه دســت تا روز آخر بــراي تيم خود بازي كرد. حالا و طبق راي دادگاه برزيل همســر او بهعنوان وارث قانونياش شــناخته ميشود اما باشگاه صباي قم مطالبات اين بازيكن را به همسرش پرداخت نكرده است.

طي چند هفته گذشــته همســر ماچــادو از طريــق مديربرنامههــاي ايراني اين بازيكن با مديريت باشــگاه صبا تمــاس گرفته و با وجــود اينكه پيشنهاد قســط بندي مبلغ كلي طلب او را دادهاند اما هنوز خبري از پرداخت باقي مانده مبلغ قــرارداد اين بازيكن نيست. اين اتفاق در حالي رخ ميدهد كه مديران باشــگاه صبــا بعد از مرگ دلخراش اين بازيكن برزيلي و ســقوط هواپيماي تيم چاپوكوئنسه اعام كرده بودنــد خيلي زود مطالبات اين بازيكن را پرداخت ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.