كمالوند: تيمهاي ته جدولي انتحاري بازي ميكنند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با تراكتور، نشان داده كه در يادگار خوب نتيجه ميگيرد.

هــر بازي شــرايط خــودش را دارد و نميتوانيــم بازي تراكتور بــا صنعت نفت را با بازي ما مقايســه كنيد. ما همه تاش مان را ميكنيم كه بهترين نتيجه را كسب كنيم.

اين انگيزه در همه بازيكنان ماشين سازي وجود دارد؟

بلــه، ما تمرينات خيلــي خوبي داريم و بازيكنــان با انگيزهتر از هميشــه هســتند. اميدواريــم با همين روند بتوانيــم در بازي با صنعت نفت نتيجه خوبي بگيريم.

خيليها انتظار داشتند كه با آمدن فرهاد كاظمي شرايط ماشين سازي تغيير كند اما اين اتفاق نيفتاد.

- تيم ما از نظر فني خيلي خوب توانسته كار كند و از اين لحاظ هيچ نقصي ندارد. پس گره كار شما كجاست؟

به نظــر من مشــكات داوري خيلي روي نتايج ماشــين ســازي و قعرنشيني اين تيم تأثيرگذار بوده. تاكنون روي خود من سه پنالتي صددرصد انجام شــده كه داور نگرفته. اين اشتباهات براي ما خيلي سنگين است. اگر ايــن پنالتيها را ميگرفتند مــا الان 5 امتياز بيشتر داشتيم و در شرايط تيمي مثل ماشين سازي، 5 امتياز هم 5 امتياز است.

باشگاه فكري براي حل اين مشكل نكرده؟

بــه هرحال طبيعي اســت كــه نامه نگاريهايي در اين رابطه با فدراسيون فوتبال داشتهاما چه فايدهاي دارد؟ امتيازهاي از دست رفته ما كه برنمي گردد.

از نظــر مالي كه مشــكل خاصي نداريد؟

نه شــكر خــدا. از نظر مالي مشــكل خاصي نداريم.

با توجه به شــرايط مالي خوبي كه ماشين سازي داشــت و مهرههايي كه جذب كرد، هيچكس فكرش را نميكرد كه چنين جايگاهي پيدا كند.

به نظر مــن اين تيم در نيم فصل اول خيلي بــد نتيجه گرفته و اين نتايج ضعيف به كلي روي روند نتيجه گيريهاي ماشين سازي تأثيرگذار شــده اســت. طوري كه جبران آن نتايج از دست رفته خيلي سخت شده است.

احتمالاً همين موضوع هم حالا از نظر روحي روي بازيكنان تأثير داشته است.

ببينيد تيم ما هم بازيكن باتجربه دارد و هــم بازيكن جوان. طبيعي اســت كه با اين شــرايط بگوييم بازيكنان از نظر رواني به هم ريخته شدهاند.

با اين وضعيت بازي با صنعت نفت را چطور پيشبيني ميكني؟

صــد در صد اين بازي، بــازي زيبايي خواهد شــد چون مربي هر دو تيم از بهترين مربيان ليگ هستند و هر دو با شناختي كه از يكديگر دارند براي پيروزي ميآيند. به همين خاطر اين مسابقه، بازي زيبايي ميشود اما در نهايت اگر مشــكل خاصي پيش نيايد، ماشين سازي برنده خواهد بود.

بعد از شكست مقابل پديده، حالا گسترش فولاد بايد به مصاف صباي قم برود. فراز كمالوند درباره اين رويارويي ميگويد: « شــرايطي كه صبا در ليگ برتر دارد، باعث ميشــود با تمام توان مقابل گســترش فولاد بازي كند. البته براي ما فرقي ندارد كه مقابل كدام تيم بازي ميكنيــم. بازي با تيمهاي پايين جدول كار به مراتب ســختتري است چون آنها چيزي براي از دســت دادن ندارند و انتحاري بازي ميكنند.»

ســرمربي گســترش فولاد درباره عملكرد بازيكنان تيمش تأكيد ميكند: «من هيچ وقــت با يك بازي، بازيكنان تيمم را نميســنجم. بهتر اســت همه بازيكنــان در جريــان بازيهــا مورد ارزشيابي قرار بگيرند.»

فراز كمالوند به شكست تيمش در ديدار هفته بيستوســوم مقابل پديده اشاره ميكند و در اين رابطه ميگويد: «تمام جذابيت فوتبال به اين است كه نتيجه بازي از قبل مشخص نميشود. ما روزي مقابل پديده شكست خورديم كه اصاً مستحق باخت نبوديم. در 20 دقيقه اول بــازي 3 موقعيت صددرصد گل را از دست داديم. اگر دقت بازيكنان بيشتر بود ميتوانستيم در دقايق اول، بازي را به نفع خود تمام كنيم.»

سرمربي گسترش فولاد همچنين ميگويد: «روي ضربه ايســتگاهي كه منجر به گل پديده شد، رضا خالقيفر نتوانست يار خود را بگيرد و همين امر باعث شد كار ما در ادامه سخت شود.»

كمالوند با انتقــاد از عملكرد داور ديدار با پديده تأكيد ميكند: « داور در جريان بازي خطــاي صددرصد پنالتي را براي گســترش فولاد نگرفت. روي پنالتي داريوش شجاعيان هم دروازهبان تيم حريف بيش از اندازه از دروازه خود خارج شده بود كه بايد پنالتي بارديگر تكرار ميشد.»

او در مــورد شــانس قهرمانــي تيمهاي مدعي ليــگ برتري ميگويد: «شــانس قهرماني پرســپوليس خيلي زياد است. البته مســابقات تمام نشده اما با توجه به شــرايط، شانس قهرماني پرسپوليس از همه تيمها بيشتر است. تيمهــاي ليگ برتــري از لحاظ امتياز در جــدول، خيلي بــه يكديگر نزديك هستند. ما هم اميدواريم در ادامه ليگ نتايج مدنظر را كسب كنيم تا بتوانيم به هدفگذاري باشگاه برسيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.