خاطره خوب آبادانيها از بازي در يادگار

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مصدوميتش از آن دســته مصدوميتهايي بود كه شــوك بزرگي به امير قلعهنويي وارد كرد. او گرچه به بازيهاي اين فصل نميرســد اما تمريناتش را از دوشنبه همراه تراكتورســازي آغاز كرده است و درباره شرايطش ميگويد: «تمريناتــم را در كنار تيم آغاز كردم. البته تمريناتــم در مقطع فعلي خيلي ســبك است و بيشــتر به حركات تعادلي و نرم دوي اختصاص دارد. انشاءا... كارم را از اواخر فروردين در كنار تيم آغاز ميكنم. اينكه نامم از فهرست خارج شده يا نه را نميدانم اما بعيد است امسال شرايط بازي پيدا كنم.»

هافبك تراكتورســازي در مورد اينكه در تمرين شرايط تيمش را چطور ديده اســت، توضيح ميدهد: «شرايط تيم بســيار خوب بود. كسب قهرماني در ليگ برتر بسيار ســخت شده اما اميدوارم قهرماني جام حذفي را به دست بياوريم. البته بازيكنان از قهرماني در ليگ برتر هم نا اميد نيستيد و نيم نگاهي به كســب مقام قهرماني در ليگ برتر دارند. كســب موفقيت مستلزم حمايت مســوولان آذربايجان است. با حرف چيزي درست نميشود و مسوولان بايد از تيم حمايت كنند.» عشــوري در مورد اينكه آيا قهرماني ليگ برتر را از دست رفته ميبيند، تأكيد ميكند: «نميتوان قهرماني را از دســت رفته دانست اما كار خيلي سخت است. در فوتبال چيزي قابل پيش بيني نيست ولي فاصله در جدول زياد شده اســت.» او درباره محروميت تراكتورسازي از نقل و انتقالات و تاثير اين مســاله روي عملكرد تيم، ميگويد: «اين مساله تاثير زيادي روي عملكرد تيم داشــته است. به هر حال خيلي از بازيكنان دچار مشكل شدند و نتوانســتند بازي كنند. اميدوارم مشكل احمد نوراللهي، اميد عاليشاه و هاشم بيكزاده حل شود تا به فوتبالشان ضربه نخورد.»

هافبك تراكتورســازي در مورد اينكه خودش در مقطعي به خاطر ابطال كارت پايان خدمت مثل نوراللهي و عاليشــاه به شــكل ديگري باتكليف بود، تأكيــد ميكند: «من هم در مقطعي مثل ايــن بازيكنان باتكليف بودم و آنها را درك ميكنم. اينكه بگويند شــما محروم هســتيد يك چيز است اما اينكه شما تكليفتان را ندانيد و هر روز يك خبر جديد منتشر شود خيلي ظلم است. بازيكنان در اين امر مقصر نيستند بلكه باشگاه مقصر است. باشگاه يك كوتاهي كرده و بازيكني كه قصد اضافه شدن به تيم را داشته نبايد ضربه بخورد.»

نفت آبادان اگرچه هنوز خطر سقوط تهديدش ميكند اما ميتواند با يك يا دو پيروزي تقريبا خيال خود را براي بقا در ليگ برتر آســوده كند. شــاگردان فيروز كريمي روز پنجشنبه در تبريز به مصاف ماشين سازي ميروند. آخرين باري كه نفت آبادان در ورزشگاه يادگار تبريز به ميدان رفت، در هفته هفدهم امسال مقابل تراكتورسازي بود. در آن مسابقه تيم تبريزي از حضور هوادارانش محروم بود و اولين بازي خود را در يادگار در ليگ شانزدهم انجام ميداد. اين بازي با تساوي دو بر دو به پايان رسيد و تراكتورسازي دو امتياز از دست داد. حالا نفت آبادان چند هفته بعد از آن يك امتياز باارزش بار ديگر به تبريز و يادگار برميگردد و اين بار مقابل ديگر تيم تبريزي يعني ماشين سازي قرار ميگيرد. 13 گل ساسان انصاري )فولاد خوزستان( 12 گل مهدي طارمي )پرسپوليس( 10 گل گادوين منشا )پيكان( 9 گل مرتضي تبريزي )ذوبآهن(، لوسيانو پريرا )گسترش فولاد(، محمد قاضي )نفت تهران( 8 گل حسن بيتسعيد )استقال خوزستان( 7 گل كاوه رضايي )اســتقال(، رحيم زهيوي )استقال خوزستان(، فرزاد حاتمي )تراكتورسازي(، مهدي رجبزاده )ذوبآهن( 6 گل علي قرباني )استقال(، وحيد اميري )پرسپوليس(، مرتضي آقاخان )پيكان(، لوسيانو ادينيو، محمد ايرانپوريان )تراكتورسازي(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.