صفرزايي: خودم را نابودم كردم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهمترين اتفاق بازي پرســپوليس و نفت تهــران اخــراج نــادر صفرزايي دروازهبان نفت در دقيقــه 5 بود. اتفاقي كه باعث شد برنامههاي نفت به هم بريزد و در نهايت با شكســت زميــن را ترك كنــد. صفرزايي كه انگار هنوز هم باورش نميشود چنين اشتباهي كرده، در مورد اين اتفاق ميگويد: «وقتي مياد فراهاني سه اخطاره شد، انگيزه زيادي پيدا كردم تا با درخشــش برابر پرسپوليس خودم را نشان دهم. شــانس من و شهاب عادلي پنجــاه- پنجاه بود. عادلــي هم گلر تيم ملي جوانان اســت و اخيــرا در تيم ملي خوش درخشــيده. قرار اين بود هر كس بهتر تمرين كــرد و در تمرينها آمادهتر نشان داد مقابل پرســپوليس بازي كند. من هم خيلي خــوب و با روحيه تمرين كــردم و نهايتا نظــر كادرفني روي من بود. تا قبل از بازي واقعا نميدانستم من فيكس هستم يا شهاب. برخي رسانهها از شــهاب بهعنوان گزينه فيكس ياد كرده بودنــد و برخي از من ولــي در واقع روز بازي فهميدم من فيكس هستم.»

دروازهبــان دوم نفت تهــران درباره اينكه آيا براي اين بازي اســترس داشت يا نــه، ادامــه ميدهد: «اصا اســترس نداشتم. اين بازي ميتوانست بهترين روز زندگي من باشــد اما به خاطر يك اشتباه و بيتجربگي همه چيز را خراب كردم. اين بازي ميتوانست ســكوي پرتاب فوتبالي من باشد اما افســوس كه... . به طور كلي اشــتباه بزرگي كردم امــا كادرفني براي اينكه بهعنوان يك جوان نابود نشــوم به مــن روحيه دادند و در رختكن انتقادي از من نداشــتند. من با بيتجربگي اشتباهي كردم كــه بچگانه بود.» نــادر صفرزايي در رابطه با اشــتباهش در بازي ميگويد: «در آن صحنه در محاسباتم اشتباه كردم. تصورم اين بــود توپ بالاتر از من نخواهد رفت. فاصله خــودم با توپ را كم كردم و گفتم توپ به عليپور نميرسد اما توپ آمد بالاي ســر من و يك لحظه ناخودآگاه و با يك اشتباه ناگهاني دستم را آوردم بالا. از يكشنبه هرچه فكر ميكنم واقعا نميدانم چرا دستم آمد بالا و به توپ ضربه زدم. كار من خيلي اشــتباه بود. در واقع قصد هند كردن نداشتم و ناخودآگاه اين تصميم را گرفتــم. اگر من هند نميكردم توپ قطعا گل ميشد چون توپ به عليپور ميرسيد و بــا بغل پــا آن را گل ميكرد اما خب با اخراج من تيم 10 نفره شــد و شانس برد و مساوي به حداقل رسيد.» صفرزايي در مورد شايعههاي به وجود آمده، ميگويد: «درباره اتهامــات و تهمتها چه بگويم؟ تنها ميدانم يك اســتقالي يا تراكتوري واقعي كــه فوتبال را ميفهمــد هرگز از اين حرفها نميزنــد و ميداند خيلي از گلرها مرتكب همين اشــتباه يا اشتباهات ديگري ميشوند و يك گلر جوان نميآيد فوتبالش و آيندهاش را نابود كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.