آسيب ديدگی، بدشانسي جديد اخباري

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دروازهبان تراكتورسازي سه روزي ميشود كه در تمرينهاي تيمش حاضر نميشود. او پيش از بازي با سايپا از ناحيه كمر احســاس درد ميكرد اما پس از انجام بازي اين درد به اوج خود رســيد تا جايي كه اخباري را خانه نشــين كند. با اينكه گفته ميشــود وضعيت كمردرد او بهتر شده و ميتواند به تمرينها برگردد اما همچنان براي بازي او مقابل فولاد ابهام وجود دارد و حتي گفته ميشــود كه شــايد اخباري نتواند در اين بازي، تراكتورسازي را همراهي كند. دكتر مجيد صادقي، فيزيوتراپ تيم تراكتورسازي درباره آخرين وضعيت دروازهبان تراكتور ميگويد: «بعداز بازي با سايپا با اخباري به صورت اختصاصي كار كرديم اما درد كمرش هنوز ادامه دارد. با اينكه او ميتواند در تمرين تيم شركت كند اما در تمرينهاي تيمي نيست و به صورت ويژه با او كار ميكنيم. در تاش هستيم تا اخباري را به بازي با فولاد برسانيم اما شرايط او مشخص نيست و شايد اين مسابقه را از دست بدهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.