طالبلو به بازي با تراكتور ميرسد؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

وحيد طالبلو در ديدار مقابل گســترش فولاد در هفته بيســت و دوم از ناحيه عضله ســينه و شانه دچار مصدوميت شــد. گلر فولاد در ديدار مقابل صباي قم به دليل مصدوميت غايب بود. اكبر مرادي پزشــك فولاد خوزســتان در مورد اينكه آيا طالبلو به ديدار مقابل تراكتورسازي ميرسد، اين طور توضيح ميدهد: «طالبلو از روز دوشــنبه تمرينهاي گروهي خود را در كنار تيم شــروع كرد اما وضعيت او هنوز مشخص نيست. در دو روز آينده از او تست ميگيريم تا شرايطش براي بازي مقابل تراكتورسازي ارزيابي شود».

او در مورد اينكه آيا اين بازيكن همچنان از ناحيه مصدوم خود احســاس درد ميكند، اين طور ميگويد: «خير، او ديگر احساس درد نميكند و در تمرينها هم پا به توپ شده است. تا قبل از بازي با تراكتورسازي بار ديگر شرايط او را بررسي ميكنيم تا وضعيتش مشخص شود. خوشبختانه در تيممان مصدوم ديگري نداريم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.