لاليگا ركورددار شد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

لاليگا كمترين تعداد بازيكن خارجي را دارد و بيش از ليگهاي ديگر كشــورها بــه بازيكنان بومي ميــدان ميدهد. در ميان بازيكنان تمــام 20 تيم حاضر در فصل جاري لاليگا كه شــمار آنها 571 نفر بوده است، تنها ‪/42 8‬درصد از آنها نميتوانند براي تيمملي اســپانيا بازي كننــد. اين يعني كه ‪/58 2‬درصد از اين بازيكنان بومي هســتند و واجد شــرايط بازي براي ماتادورها. در حالي كه ليگ دسته اول فوتبال اسپانيا كمترين وابســتگي را به بازيكنان خارجي دارد، ليگ برتر انگليس كه حتما در كل دنيا هم طرفداران بيشتري را به خود جذب كرده، داراي بيشترين بازيكن خارجي است. به طوري كه 64 درصد از بازيكنان شاغل در ليگ برتر انگليس، غيرانگليســي هستند و تنها 215 نفر از 585 بازيكن 20 تيم حاضر در اين رقابتها ميتوانند براي سهشير بازي كنند. اين هم ردهبندي ليگهاي مختلف اروپايي بر اساس ميزان حضور بازيكنان خارجي نسبت به كل بازيكنان شاغل در اين رقابتها: 1- ليگ برتر انگليس.......................................................................... 64 درصد 2- ژوپيلر ليگ بلژيك .................................................................... ‪/60 1‬درصد 3- ليگ برتر پرتغال........................................................................ ‪/56 1‬درصد 4- ليگ دسته اول جبلالطارق.................................................... ‪/55 8‬درصد 5- ليگ برتر اسكاتلند.................................................................... ‪/53 2‬درصد 6- بوندسليگا آلمان........................................................................... 53 درصد 7- سري آ ايتاليا.................................................................................. 52 درصد 8- سوپرليگ تركيه......................................................................... ‪/51 8‬درصد 9- سوپرليگ سوييس .................................................................... ‪/49 2‬درصد 10- ليگ برتر مالت........................................................................ ‪/44 9‬درصد 11- لوشامپيونه فرانسه.................................................................. ‪/43 4‬درصد 12- لاليگا اسپانيا ........................................................................... ‪/42 8‬درصد شيث برميگردد تازهترين اثر شــيث رضايي كه يك موزيك ويدئو اســت، بــه زودي وارد بازار ميشــود. اين بازيكن جنجالي تمام ســالهاي حضورش در پرســپوليس را با حاشيهها گذراند و حالا كه فوتبالش نابود شده، تصميم گرفته خواننده شود. او كه همين چند روز پيش نيكبخت دربارهاش گفته بود: «روزي كه در مســير تهران به شــيراز، شيث ميكروفن مهماندار را گرفت و فرياد زد هواپيما در حال ســقوط اســت تا من را بترساند، به مســوول امنيت پرواز ميگفتند چرا او را با تير نزده اســت» در دوران فوتبالش كم از اين حاشــيهها نســاخته. از ماجراي دايي تا آن شوخي زشــت با نصرتي و كلي دعواي ديگر. او كه بازوبند كاپيتاني پرســپوليس را هم در سالهاي سياه اين تيم به بازو بسته، اين اواخر وارد بازار موسيقي شده و پولهايش را صرف توليد موزيك و موزيكويدئو ميكند. كاري كــه پيش از او امثال رضا عنايتي هم تجربهاش كردند اما موفق نشــدند. حتي بعضي از ســتارگان ســينما از جمله رادان و فروتن در اين بازار شكست خوردنــد و مهران مديري و محمدرضــا هدايتي هم با وجود محبوبيتشــان، خوانندههاي شــاخصي نشــدند. گلزار البته هنوز اميد دارد كه چهرهاش بتواند ســالن كنســرتش را پر كند و البته توانايياش در نواختــن گيتار. حالا به نظر شــما در اين بازار مكاره آيا شيث كه ته لهجه هم دارد، ميتواند خواننده موفقي شــود؟ در بازاري كه چاوشــي با آن همه محبوبيت، هر روز صدايش را به بحث ميكشند، آيا يكي مثل شيث ميتواند اميدي داشته باشد براي درخشيدن؟ آن هم با شعرهايي مثل «تو نباشي، دنيام مثل شب ميمونه، يه قفس تاريكه»!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.