روزي براي نگراني

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

آمار نااميدكننده مهاجمان اســتقلال در گلزني، مهمترين تيتر يك سال پيش بود. جايي كه شهباززاده و انصاري در مجموع 619 دقيقه بازي، دو گل زده و شــرايط را براي اســتقلال كه جديترين مدعي قهرماني به شــمار ميرفت، ســخت كرده بودند. محروميت بنگر و عشوري به خاطر درگيريشان در بازي پرسپوليس و تراكتورسازي، ديگر خبر مهــم بود و علي پروين در مصاحبهاي بــا ابراز نگراني از شرايط پرســپوليس، از برانكو خواســته بود درباره افت اين تيم در نيمههاي دوم توضيح بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.