مجري كه رييس شد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

انتخاب مجري سابق يكي از برنامههاي طنز تلويزيون ايتاليا بهعنوان رييــس جديد باشــگاه پالرمو حســابي جنجالبرانگيز شــد. پائول باكايليني در حالي بهعنوان رييس جديد باشگاه پالرمو ايتاليا معرفي شد كه تا پيش از اين مائوريتســيو زامپاريني اين سمت را بر عهده داشــت. او به بركنار كردن سرمربي مشهور بود و در مدت رياستش 30 سرمربي در پالرمو كار كرده بودند. در نهايت اما نتايج ضعيف اين تيم ايتاليايي كه در معرض ســقوط هم هست، باعث شد زامپاريني 14 روز پيش از سمتش استعفا دهد. با اين حال معرفي رييس باشگاه جديد جنجالبرانگيز شد. باكايليني 33 ساله ايتاليايي- آمريكايي كار خود را بهعنــوان تهيهكننده در راديو و تلويزيون شــروع كرد و در شــبكههاي مختلفي همچون MTV كار كــرد. او همچنين مجري برنامــه جنجالي ‪Las Hienas‬ بود. يكي از برنامههاي او كه به لگد زدن والنتينو روســي به مارك ماركس در مســابقات موتورسواري اختصاص داشت، جنجالبرانگيز شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.