كلانتري: فغاني به سود استقلال سوت زد

Iran Varzeshi - - صفحه اول - وصال روحانی ‪Vesal Rohani‬

امشب ميتواند براي فوتبالدوســتان ايراني شب ويژهاي باشد، مشروط بر اينكه سردار آزمون «ســردار» قلوب ورزشدوستان كشــورمان دروازه منچســتريونايتد را هم در ادامه مسابقات ليگ فوتبال اروپا با شيريني هر چه بيشتر بگشايد.

واژه «هم» بهاين خاطر مورداســتفاده قرار ميگيرد كه ســردارامسال در دور مقدماتي و ســپس مرحله گروهي ليگ قهرمانان اروپا نيز دروازه چهار «بزرگ» كلاسيك فوتبال اروپا را باز كرد. او اين كار مهــم و بزرگ را با گل زدن به تيمهاي آژاكس هلند، اندرلشــت بلژيك، بايرن مونيخ آلمان و اتلتيكومادريد اســپانيا انجام داد و پس از حذف شدن و ارجاع روستوف روســيه به «ليگ اروپا» يعني دومين جام عمده اين قاره، گلزنياش را طي رويارويي اين تيم با اسپارتاپراگ چك در مرحله يكشــانزدهم نهايي استمرار بخشيد كه شايد نام و اعتبار اين تيم چكي با شــرايط و ويژگيهاي چهار بزرگ كلاسيكي كه وصفشان آمد برابري نكند )كه قطعا نميكند( اما آزمون را در مسير گلزني در اروپا كه پروسه بسيار مهمي است، حفظ كرد.

حالا امشــب بازي با منچستريونايتد در مرحله يكهشــتم نهايي اين پيكارها در پيش اســت كه پاداش حذف شدناسپارتاپراگ به دست روستوف و محصول غلبه منچستريها بر سنت اتين فرانسه در مرحله قبلي است. ديدار امشب مسابقه رفت دو تيم محسوب ميشود و چون محلانجام آن شهر روستوفاست، بخت و مجال سردار براي گلزني در آناندك نيست. مهارت ذاتي و آرامش طبيعي آزمون كهاو راازاســترسها و نزولها مصون نگه داشته، سلاح اول وي و مسالهاي است كه احتمال توفيق او را در ديدار امشب بيشتر ميكند.

در چنين ديداري ســردار با اســطوره دوران نوجوانياش ملاقات و رقابت ميكند. وي همواره گفته اســت كه زلاتان ابراهيموويچ غول فوتبال سوئد از بازيكنان محبوب و الگوهاي كاري وي بوده و ســالها بازياش را ديده وازاوالگوبرداري كردهاســت. ايناز بخت سردار و شــايد هم بازيهاي روزگار اســت كه زلاتان درســت در اين فصل و پس از سالها بازي در تيمهاي متعدد و بارها باشــگاه عوض كردن سراز منچســتر دربياورد و دراين تيم پرطرفدار انگليسي نيز با زدن 27 گل در چارچوب چهار جام مختلف كاملا موفق جلوه كند.

زلاتان كه در 36 ســالگي نيز روپا و قدرتمند اســت، در ديداراوايل هفته منچستر برابر بورن موث درليگبرترانگليس طي يك درگيري درون 18 قدمبا آرنجبه صورت مدافع حريف زد و در نتيجه سه هفتهاز شركت در مسابقات داخليانگليس محروم شدهاست ولياين لزوما واقعه خوبيبراي روســتوفيهانيســت زيرااين معنا را ميدهد كه وياز دوشنبه – روزاعلام محروميتش – تمام هم و غم خود را روي دو مســابقه رفت و برگشــت با روستوف در صحنه فوتبال اروپا گذاشته و ميداند كه نه اجازه همراهي منچستر در ديدار بزرگ هفته آيندهاش با چلسي در جام حذفيانگليس را دارد و نه ميتواند در دو مسابقه بعدي شياطين سرخ در ليگ برترانگليس به ميدان آيد.

منچسترامثال راشفورد، هرهرا، والنسيا، مارسيال والبته پوگبا و روني را همبراياستفاده برابر روســتوف دراختيار داردامااز يك ســو خط دفاعياشبه رغم حضور فيل جونز، كريس اســمالينگ، ديلي بليند و اريك بايلي كه آخري يك مهره فرانســوي دستچين شده توسط سرمربي مشهور و خبرساز يونايتد – ژوزه مورينيو – است لغزشهاي آشكاري دارد و از جانب ديگر وابســته شدنبيشاز حد شياطين سرخبه شــخصابراهيموويچ قابليتهاي تهاجمي ساير نفرات تيم را كاهش داده است.

سردار كه اوايل اين هفته در ديدار روستوف با تومسيك قعرنشين ليگ روسيه دو گل زد و يك پاس گل داد تا روســتوف 6 بر صفر برنده شود ميتواند پنجشنبه شب بااستفادهازاين عدم توازنها دروازه داويد دخيا را هم فرو ريزد و فصل درخشــان خــود را طلاييتر كند و در حضور قهرمان محبوبش )زلاتان( كه 12 ســالازاو مسنتراست، ايننكته را فرياد كند كهنه تنها فردا بلكهامروز هم تا حد زيادي متعلق به جوانترهااست. اين شبياست كه شايد براي فوتبالايران دقايق ويژهاي را رقم بزند و چيزي همانند دوئل فصل باشد و «آقاي خاص» فوتبال جهان را هم به جمع پرشمار تحسينكنندگان «آزمون» بيفزايد و اين توفيق اندك و كوچكي نخواهد بود.

ايوب كلانتري درباره اخراج خود در بازي استقلال گفت: «آقاي فغاني ســختگيرانه عمل كرد. بازيكن حريف با كف اســتوك آمد روي كشــكك زانوي من و زانوي من سوراخ شد، گفتم اين اتفاق افتاده به من اخطار داد. به طوركلي اما بازي خوبي بود. جســور بوديم و يك موقعيت به اســتقلال نداديم، تنها روي دو ايســتگاهي گل خورديم كه اشتباه فردي بود. خيلي محكم بازي كرديم و موقعيت گل هم داشتيم.»

كلانتــري درباره عملكــرد داور هم اين واكنش را نشــان داد: «آقاي فغاني خيلي از 50-50 ها را به نفع اســتقلال زد حتي 60-40ها را به نفع استقلال زد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.