منصوريان: از داخل به استقلال ضربه ميزنند

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

عليرضــا منصوريان پس از پيروزي 2 بر يك مقابل سايپا در نشست خبري گفت: «بــازي خيلي پر كش و قوســي بود و من فكر ميكنم ميتوانســتيم يك بــر صفر يا 2 بر صفــر تمامش كنيم اما بــراي يك لحظه غفلت بازي يك بر يك مساوي شد.»

وي ادامــه داد: «جوانان مان غفلت كردنــد و خدا به همــان جوانان عنايت كرد و توانســتيم 2 بر يك پيروز شويم و هواداران را خوشــحال كرديم و حرص شــان داديم و بعد دوباره خوشحال شان كرديــم. بايــد بازيكنان جــوان ما زود باتجربه شوند. مسووليت جوانترها را به بزرگترهاي تيمم سپردم و بايد آنها را از خواب غفلت بيدار كنند.»

منصوريان گفــت: «در كل حق ما بــود كه پيروز شــويم. در 30 ثانيه آخر ممكن بود كار دســتمان بدهيم. وقتي يك بــر صفــر از حريف پيــش بوديم ميتوانســتيم كه گل دوم را هم بزنيم. خدا به دل بازيكنان جوان مثل فرشــيد باقــري نگاه كــرد و ميدانســتم امروز باقــري گل ميزند. او ســربلند از زمين بيــرون آمد. از داخل خانــواده خودمان به خودمان آســيب ميزنند، هفته آينده ما نماينده كشــورمان در آسيا هستيم و بايــد به تيم كمك كننــد اما اگر كمك نميكنند حداقل ســكوت كنند. 8 سال پيش من بازيكن بودم و ميدانســتم كه بازيكن از نظر روحــي و رواني اگر افت كند ســخت اســت. بازيكنان ما زحمت كشــيدند و بعضــي وقتهــا حلاوت و شيريني گلها زياد است.»

وي در پاســخ به اين سوال كه آيا در مسابقات آســيايي هم ميتوانيد اين همه موقعيت درست كنيد، گفت: «فيلتر مســابقات آســيايي رو به بالاســت، در بازي بــا الاهلي يك دقيقه غفلت كرديم و بازنده شــديم. تلاش ما اين است كه ضريب اشــتباه بازيكنان جــوان مان را پاييــن بياوريم و هميــن اطمينان روي سكو باعث شد كه گل دوم را هم بزنيم و اين اتفاق از دور رفت و بازي با ســپاهان شــكل گرفت. كافي است ضريب اشتباه مان را پايين بياوريم».

ســرمربي اســتقلال تاكيــد كرد: «حســن زمانــي در زمينــه اعتصابها اســم دو بازيكن ما را آورده كه رحمتي از بهترين دروازهبانهاي سالهاي اخير فوتبال اســت و خســرو فرزنــد مكتب استقلال اســت. او از نونهالان بالا آمده و 30 ساله شده اســت. خسرو حيدري نياز به خسته نباشيد دارد. من از زماني خواهش كردم سكوت كند، وقتي امروز او صحبت كرد يعني عضو هيات مديره ما نيست و برخوردش به گونهاي است كه او را عضو هيات مديره تيم حريف ميدانم و به نمايندگــي از بازيكنانم ميگويم او عضو هيات مديره باشگاه ما نيست. 320 هزار تومان دســتمزدم بــود و با زحمت خــودم و حضــور در اســتقلال بازيكن ميليوني شــدم. فرشــيد باقري زحمت كشــيده، به او و كاپيتانهاي ما توهين شــد. به افتخاري گفتم شما مديرعامل ما هســتيد و بايد چالشها را دور كنيد. زماني گفت عوامل را شناســايي كرديم، 26 بازيكن دارم كــه 16 بازيكن ما زير 25 سال است و امروز يك روز خيلي بد بود. از ديروز صبــح تا امروز تمام انرژي ما صرف زماني شــده است. هفته آينده با لكوموتيو بازي داريــم و فردا 9 صبح ايشــان مصاحبه ميكند. فوتبال فضاي فوتبالي ميطلبد او آدرس را اشتباه آمده است اينجا فضاي ماركتينگ نيست.

از وزيــر ميخواهم اين مســاله را مديريت كند. زماني ديروز من را مجبور كرده كه حســاب و كتــاب بازيكنانم را دربيــاورم. كاپيتانهــاي من 30 درصد از مبلغ قراردادشــان را گرفتهاند. خسرو حيدري دو ســال است از باشگاه طلبكار است. از دســت زماني خيلي ناراحتم. از او خواستم روزه ســكوت بگيرد، اما سه ســاعت بعد روزهاش را شكست. منافع هواداران ما را در نظــر بگيرد. هوادار ما به هم ريخته اســت. عامل گل مساوي كه خورديم زماني بود. اينها پيام اســت و بگيريد اين پيام را».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.