تاجدرمراسمانتخابرييسهياتفوتبالاستانمركزي

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

بوي خاصــي بگيرد. گيتيپســند در حالي بــا 60 امتياز عنوان قهرمانــي ليگ را براي دومين بار كســب كرد كه دبيري تبريز تنها با يــك امتياز كمتر از رســيدن به جام باز ماند. دبيري تبريز ديروز با برتري هشــت بر دو مقابل آذرخــش بندرعباس 59 امتيازي شــد و به مقام نايب قهرماني ليگ رســيد. همچنين مس ســونگون در شيراز با نتيجه

مجمع انتخاباتي هيات فوتبال اســتان مركــزي بعدازظهر ديروز بــا حضور مهدي تاج، رييس فدراســيون فوتبال و عبدالكاظم طالقاني و مســوولان اداره كل وزارت ورزش و جوانــان و اعضاي مجمع برگزار شــد و در نهايت محمدرضا غفاري با 23 راي توانســت به عنوان رييس هيات فوتبال استان مركزي انتخاب شــود. پيشتر خدادادي از حضور در اين مجمــع انصراف داده بــود و حميدرضا ناهيدينــژاد نيــز 2 راي از اعضــاي مجمع كســب كرد. مهدي تاج، رييس فدراســيون فوتبال كه در اين مراســم حضور داشــت به غفاري گفت: «اميدوارم با استفاده از نيروهاي دو بر صفر از ســد لبنيات ارژن گذشت و در جايگاه ســوم قرار گرفت. حفاري اهواز هم كه شــانس آخر قهرماني بود، با نتيجه پنج بر يك از ســد مقاومت البرز گذشت و رتبه چهارم ليگ را از آن خود كرد. در پايان ليگ برتر، تيمهاي دانشــگاه آزاد تهران و طرح و توســعه الوند قزوين هم به ليگ دسته يك ســقوط كردند. نتيجه كامل بازيهاي هفته بيســت و ششــم ليگ به شــرح زير است: گيتيپسند 5 ....................... ياسين قم صفر شهرداري ساوه 5 ......................... فرشآرا 4 مقاومت البرز يك................ حفاري اهواز 5 طرح و توسعه 4 ............... دانشگاه آزاد يك شهروند 3 ..................... تاسيسات دريايي 5 دبيري تبريز 8......................... آذرخش يك ارژن فارس صفر................. مس سونگون 2 مجرب، جوان و تازه نفس در راســتاي رشد و توســعه فوتبال اســتان و در نهايت كشور گام برداريــد.» وي همچنيــن در خصوص اختصاص بودجه توسط دولت و ارزش افزوده آن گفــت:«در ســال آينده به اســتانها در راستاي ورزش آماتور، بودجهاي داده ميشود تا استانها بتوانند با استفاده از اين بودجه در مسير فوتبال پايه، آكادميها و مسائل فوتبال اســتانها گامهاي ارزندهاي را بردارند.» وي در پايــان از رييــس هيات فوتبال اســتان مركزي خواســت تا با اهميت دادن به رشته فوتســال و فوتبال ساحلي زمينه گسترش و رشد اين دو رشته را فراهم كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.