قضاوتفغانيدرديدار نمايندگانژاپنواستراليا

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تيم فوتســال گيتيپســند اصفهان در هفته پاياني ليگ مقابل ياســين پيشــرو به برتري رســيد و بــراي دومين بــار به مقام قهرماني مسابقات دست يافت. هفته پاياني ليــگ برتر فوتســال از ســاعت 16 ديروز )چهارشــنبه( بــا برگزاري هفــت بازي به صورت همزمان آغاز و با پيروزي گيتي پسند مقابل ياسين پيشرو قم، پرونده اين فصل از مسابقات با قهرماني گيتي پسند بسته شد. شــاگردان رضا لك در حالي در اين بازي با نتيجــه پرگل 5 بر صفر به برتري رســيدند كه ياســين پيشــرو بدون 6 بازيكن اصلي خود به ميدان رفته بود. گلهاي گيتيپسند در اين بازي را احمد اســماعيلپور )2بار(، مورنو )2بار( و علياصغر حســنزاده به ثمر رســاندند تا جشن گيتيپســنديها رنگ و

براســاس اعلام كنفدراســيون فوتبال آســيا تيم داوري فوتبال كشــورمان ديدار كاشيما آنتلرز ژاپن و بيريزبن روئر استراليا را قضــاوت ميكنند. ديدار كاشــيما آنتلرز ژاپــن و بيريزبن روئر اســتراليا از گروه E رقابتهاي ليگ قهرمانان 2017 آســيا در حالي روز سه شنبه 24 اسفند 95 در شهر ايباركــي ژاپن برگزار ميشــود كه عليرضا فغاني بهعنوان داور وسط و رضا سخندان و محمدرضا منصوري بهعنوان كمكهاي وي قضاوت اين بازي را برعهده دارند. همچنين عمــدي ا... زيــن الدين از كشــور برونئي بهعنــوان داور چهارم تيــم داوري ايران را همراهــي خواهد كرد. نماينده مســابقه از ســنگاپور و ناظر داوري از مالزي براي اين ديدار انتخاب شــده اســت. عليرضا فغاني داور بينالمللي كشــورمان شــانس زيادي براي حضور در جام جهاني 2018 روسيه را دارد و عملكرد خوبي در قضاوتهايش داشته اســت. اين داور كشورمان در اين ديدار هم تلاش خواهد كرد عملكرد عالي داشته باشد تا بتواند امتيازات خوبــي براي رقابتهاي آينده كســب كند. فغاني به خوبي ميداند كه اين ديدارها كاملا زيرنظر فيفا اســت و تلاش خواهد كرد بــا كمترين خطا از اين ديدار خارج شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.