فلاحزاده: قرار بود توپهاي اول را من جمع كنم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

حامد فلاحزاده، دروازهبان سايپا باخت تيمش را اينگونه توصيف كرد: «دركل بازي خوبي بود ولي انصافاً فوتبال روز بدش را به ما نشــان داد. به اين خوبي بــازي كرديم وگل اول را هم جبران كرديم اما متأسفانه در دقيقه 95 بازيكن حريف گل زد!»

فلاحزاده درباره خوردن گل اول ميگويد: «قرار بــود توپهاي اول را من جمع كنم و آن توپ هم ارتفاع نداشــت. در هــر صورت عدم هماهنگي باعث شــد اســتقلال به گل برسد. ما خيلي تغييرات داشــتيم و يكــي از عواملي كه باعث شــده امســال نتيجه نگيريم، همين تغييرات زياد است اما روندمان بهتر شده است و بعد از توقف تراكتورســازي ديروز هم درصد مالكيت توپ 60 به 40 بود اما روي بد فوتبال امسال نصيب ما شده است. بد آورديم و نميدانم چه شده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.