توجيه فركي: بد شانس بوديم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

استقلال مقابل ســايپا تيم برتر بود و فرصتهاي بيشــتري داشت، با وجوداين حسين فركي دليل شكســت تيمش را بدشانســي دانست. سرمربي ســايپا درباره بازي گفت : «مي خواســتيم برندهاز زمين خارج شويم و براياين كار حريف را آناليز كرده بوديم و در طول 90 دقيقه نيز روز خوبي داشتيم. بايداز بازيكنان تشكر كنم كه تلاش كردند تا پيروز باشند و حتي به دنبال مساوينبودند. مساوينيزبراي ما راضي كنندهنبود زيرا دوست داشتيم كهاستقلال را شكســت دهيم. نتيجه را واگذار كرديماما تيم برتر زمين بوديم. از نتيجه ناراحت هستماما ازاينكه بازي مســتقيم پخش ميشد و مردم ميديدند، خوشحال هستم زيرااگر بازي پخش نميشد، شايستگي بازيكنان را نميديدند. همه ديدند كه جايگاه سايپااينجاي جدول نيست و خوشــحالم كه عملكرد ما را همه ديدند .» فركياضافه كرد : «يك تعويض زود هنگام دراين بازي داشتيم اما با تغيير تاكتيك توانستيم بازي يك هيچ باخته را به مساوي تبديل كنيم. در لحظات پاياني توانستيم گل مساوي را بزنيم اما در بدترين زمان گل دوم را دريافت كرديم. در اين بازي دو بازيكن محروم نيز داشــتيماما خوشحاليم كه ترابي عملكرد خوبي داشت. پيش بيني مااين بود كهاستقلال روي ضرباتايستگاهي به ما گل بزند و متاسفانهايناتفاق رخ داد و با بي دقتي بازيكنان ما دو گل در ضرباتايستگاهي خورديم و مطمئن باشيد در جريان بازي گل نميخورديم. به هر حال ما تيم بدشانس بوديم و استقلال تيم خوش شانس ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.