تشكيل كارگروه ويژه نظارت در هفتههاي پاياني

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

فدراسيون فوتبال ميخواهد هفتههاي پاياني ليگ را با دقت بالا مورد كنكاش و بررسي قرار دهد.

ايــن كارگروه ويژه متشــكل از دبيــركل، اركان قضايي، حراســت، ســازمان ليــگ، كميته داوران و كميته پزشــكي تشــكيل و از هفته 24 ليگ برتر و ليگ يك، بازيهاي حســاس را بــا رويكرد نظارت دقيق رصد خواهند كرد.

اين كارگروه از تمامي بازيهاي حساس و در خلال برگزاري با استقرار افســران دوپينگ، از تيمها آزمايش دوپينگ خواهند گرفت و همچنين با نظــارت كامل، رفتار بازيكنان و كادر فنــي را در داخل و خارج زمين زير نظر خواهند گرفت.

قرار اســت رفتارهاي غير فني بازيكنان و ســاير عوامــل تيم آناليز و بررســي شــود. همچنين اين كارگــروه ويژه به عملكرد مقامات رســمي برگزاركننده مسابقات نيز توجه خاصي خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.