سعيد لطفي: فلاحزاده خيلي به ما كمك كرد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

ســعيد لطفــي، مدافع تيم ســايپا هم پس از باخــت تيمش مقابل اســتقلال اين جملات را به زبان آورد: «بازي پاياپايي بود. هر تيمي كه از تك موقعيتها بهتر استفاده ميكرد برنده ميشد. استقلال هميشه روي ضربات ايســتگاهي برنامهريزي دارد و دو گل به ما زد. بازي را به تساوي كشــانديم اما با بي تجربگي باختيم. دربــاره دروازهبان هم بايد بگويم كه حامد فلاحزاده بازيكن خوبي اســت. به هر حال شرايط بازي بود و گلها رد و بدل شــد. حامد خيلي به ما كمك كرده است. اميدوارم در بازيهاي بعد جبران كنيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.