استقلالبدونمصدوممقابللكوموتيو

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

كشــمكش در اســتقلال ادامه دارد و حســن زمانــي عضــو هيات مديره اين باشــگاه هرگز قصد ندارد در مقابــل وقايع اخير ســكوت كند. حتــي توصيههــاي منصوريــان هم جلودار عضــو هيات مديره باشــگاه استقلال نيست و زماني شايد اساسا بر اين باور است كه منصوريان حقي ندارد كــه به او امر و نهــي كند، به هميــن دليــل در تازهترين اظهارات خــود پرده از عوامــل اصلي تعطيلي تمرين اســتقلال در روزهاي قبل از بازي با سايپا برداشــته است. زماني در خصوص ماجراهاي اخير و ادعاي بازيكنــان كه گفتهانــد كمتر از 30 درصد از باشگاه دســتمزد گرفتهاند اين توضيحــات را داده: «مواردي كه طي روزهاي گذشــته گفتهام مستند است و همين مســتندات در هيأت مديره باشگاه وجود دارد. هيچ يك از بازيكنان استقلال تا اين لحظه كمتر از 50 درصــد نگرفتهاند كه برخي از عوامــل باعث تعطيلي تيم شــدند و جالب است كه همين عوامل بيش از 60 درصد مطالبــات خود را دريافت كردهاند ».

زماني با افشاي اينكه رحمتي و حيدري 60 درصــد از مطالبات اين فصل را دريافــت كردهاند درباره اين دو بازيكــن گفت: «مهدي رحمتي و خســرو حيدري 60 درصد مطالبات ايــن فصــل را دريافــت كردنــد و متاســفانه از بزرگان تيم كه حرمت لباس استقلال را نگه نداشتند انتظار داشــتيم ايــن كار را انجــام ندهند. متاسفانه اين رويه از عمان تا به اينجا ادامه پيدا كرد و در تهران عملي شد ولي هواداران استقلال بايد بدانند اين تيم تيم بزرگي اســت و برخي افراد فقط بــه دنبال منافع شخصيشــان هســتند. شــك نكنيد هيأت مديره باشگاه با اين موضوع برخورد خواهد كرد و ما نبايد همه مسائل را امنيتي كنيم. اســتقلال روي دور برد افتاده بود و اين درســت نيست كه يكي دو بازيكن بزرگ تيم بخواهند از جواني جوانان سوءاستفاده كنند».

زمانــي غيرمســتقيم بــراي منصوريــان پيامي هم صــادر كرده: «حاضرم يك ســال حرف نزنم ولي دوستان حرمت لباس استقلال را نگه دارند. من به مظلوميت استقلال پي بردم چون ما هم پول داديم و هم ناز كشيديم و هم حالا بدهكار شديم.»

آيا برگزاري جلسه هيات مديره باشــگاه اســتقلال ميتوانــد از اين مشــكلات بكاهد؟ زمانــي براي اين سوال هم پاسخي دارد: «جلسه هيأت مديره هفته آينده كه جلســه پاياني ســال خواهد بود برگزار خواهد شد و مطمئن باشــيد با عوامل اين اتفاق برخورد خواهد شد. من از كادر فني استقلال گله دارم و يادم ميآيد طي چند سال گذشــته قرار بود بازيكنان اعتصــاب كرده و تمريــن را تعطيل كنند اما مربــي وقت با قاطعيت پاي كار ايســتاد و اعلام كرد هر كســي نميخواهد تمرين كند بهتر است از اســتقلال برود. حرفهاي منصوريان در اين خصوص كــه گفته بازيكنان كم پول گرفتهاند درست نيست. گله ما از كادر فني اين است كه چرا اجازه داد بازيكنان تمرين نكنند. كادر فني بايد لخت ميشد و به زمين ميرفت و عذر هر بازيكني كه تمرين نميكرد را ميخواست.»

وي در پايــان در پاســخ به اين ســوال كه آيا كادر فني مطالباتش را گرفته است، گفت: «آنها هم مطالبات خــود را به صورت قانونــي گرفتهاند ولي الان رقم دقيقش را نميدانم.»

نكته: اينكــه منصوريان نبايد مانــع از تعطيلي تمرين اســتقلال ميشد كاملا درست است. استقلال در طــول حيات خــود در ليگ برتر هيــچگاه با چنين شــرايطي مواجه نبود و در دوران مربيگري قلعهنويي، مظلومــي و مرفــاوي هرگــز به ياد نداريــم كه تمرين اســتقلال 3 روز پشت سر هم تعطيل شده باشد. آن هم در شرايطي كه تيم با سايپا بازي دارد. اين اتفاقات به ســود استقلال نيســت و حرفهاي زمانــي كاملا درست است.

اميــد نورافكن بازيكن 19 ســاله خود ديــروز جاي خود را به فرشــيد باقري داد.

در حالي كه نورافكن در نيمفصل دوم عضو ثابت تركيب اســتقلال بود و بازيهاي خوبي را هم از خود به نمايش گذاشته بود اما روز گذشته اميد بنا به تشــخيص منصوريان از تركيب بيرون ماند تا باعث بهت فوتباليها شود.

نورافكن در بازيهــاي قبلي در كنار اميد ابراهيمــي بازي ميكرد كه در ديــدار با ســايپا منصوريان ترجيح داد تا فرشــيد باقري را به تركيب تيم اضافه كند. باقري جزو بازيكناني بود كه گفته ميشــد در فهرست خروجي اســتقلال براي نيمفصل دوم قرار دارد امــا از دســت دادن دو هافبك دفاعي اســتقلال به دليل محروميت از پنجره زمســتاني منصوريان را ترغيب كرد تا فرشيد را نگه دارد.

منصوريــان بــاز هم روز گذشــته تركيب تيم خود را تغيير داد.

سرمربي اســتقلال كه بدون انجام تمرين تيمش را به زمين مسابقه فرستاد چنديــن و چند تغييــر در تركيب خود ايجاد كــرده بود كه يكــي از مهمترين آنها خارج كردن پادواني از تركيب اصلي تيم بود.

مدافع بلندقامت برزيلي اســتقلال طي چند وقــت اخير بازيهاي خوبي را از خود به نمايش گذاشــت اما در بازي با ســياه جامگان اين بازيكن روي زمين افتاد و نتوانســت يار روبــهروي خود را

حضــور باقــري در تركيب اصلي استقلال نميتواند بيارتباط با اظهارات اخير حسن زماني باشد.

عضــو هيــات مديره اســتقلال صراحتــا گفته بــود كه به خواســت مربيان به بازيكن 200 ميليوني 800 ميليون دســتمزد داده شده است. اين اعداد بيارتباط با وضعيت مالي باقري در دو فصل گذشته نيست. البته باقری در اين بازی گل مهمی زد. كنترل كند و بازيكن حريف هم از همان جا دروازه استقلال را باز كرد.

شــايد منصوريان طــي چند وقت اخيــر به اين نتيجه رســيده اســت كه پادوانــي از حضور پشــت ســر هم در بازيها خسته شــده و نياز به ريكاوري دارد، از اين رو ديروز پادواني را از تركيب بيرون گذاشت و به مجيد حسيني جوان بــازي داد. پادوانی زمانی كه وارد ميدان شــد بســياربا انگيزه بود وگل پيروزی بخــش اســتقلال را هم به ثمررســاند تا بارديگرشايســتگی های خــود را به منصوريان اثبات كند.

در حالي كه روز گذشــته اســتقلال بايد به مصاف ســايپا ميرفت، ايــن تيم با توجه به حرفهاي زماني و رحمتي درگير حاشيهها شد. اما رحمتي با انتشــار سند دريافتيهاي خود از باشگاه استقلال نســبت به صحبتهاي حسن زمانــي عضو هيات مديره اين باشــگاه واكنش تندي نشان داد. حسن زماني عضو هيات مديره باشگاه استقلال در يكي از مصاحبههاي خود از

اســتقلال براي بازي هفته سوم ليگ قهرمانان آســيا مقابل حريف ازبك بازيكن مصدومي در اردوي خود نخواهد داشت.

عليرضا منصوريان در حالي تيمش را براي بازي با لكوموتيو تاشكند آماده ميكند كه براي اولين بار در طول اين هفتهها هيچ بازيكن مصدومــي در اردوي خود نخواهد داشــت و ميتواند با تمام توان براي كسب دومين برد آسيايي استارت بزند.

بنا بر اعلام كادر پزشــكي اســتقلال با بهبــودي كامــل هراير مگويــان مدافع ارمنســتاني و تحويل ايــن بازيكن به كادر فني آبيپوشــان ديگر بازيكــن مصدومي براي جدال با حريف ازبكســتاني نخواهند داشــت ضمن اينكه محمدحسين كنعاني زادگان نيــز با رســيدن به شــرايط عادي تمرينات ســبك خود را آغاز كرده اســت. بــه اين ترتيب به نظر ميرســد مگويان از امروز بار ديگر به تمرينات گروهي استقلال بازگشــته و براي بازي با لكوموتيو تاشكند اســتارت بزند. بازيكني كــه نزديك به دو ماه ميشــود از تركيب اصلــي دور مانده و براي بازي بي تاب است. در شرايطي كه در نيمفصل اول مگويان به عنوان دفاع راست استقلال بازي ميكرد اما در نيمفصل دوم با توجه به بازگشت وريا غفوري و مصدوميت مگويان، وريا جاي اين مدافع ارمنستاني را در تركيب استقلال گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.