پادوانی

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

سایپا یک گل: عزت پورقاز)90) استقلال2 گلها: فرشید باقری)40( پادوانی)94) چهارشنبه 12/18/95، هفته بیست و چهارم شــانزدهمین دوره لیگ برتر، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تماشاگر: 3000 نفر داور: محمدرضا فغانی کمکها: علی میرزابیگی، محمد راهی اخطار: مجید حســینی )34- اســتقلال( عزتا... پورقاز ) 81- سایپا( اخراج: ایوب کلانتری )95 سایپا( بهترین بازیكــن میدان: امیــد ابراهیمي )استقلال(

استقلال: حسين حسينی )5(، رابسون )6،) مجيد حســينی )5/5(، وريا غفــوری )6(، ميلاد زكیپــور )6(، اميد ابراهيمی )7(، فرشــيد باقری (6/5(، جابر انصاری ‪(66 )5)‬ - مجتبی حقدوست(، فرشــيد اســماعيلی )6()77 - بهنام برزای(، علی قربانی )‪(85 5/5)‬ - پادوانی(، كاوه رضايی )6)

سرمربی: علیرضا منصوریان

ســایپا: حامد فلاح زاده )3(، عزتا... پورقاز (5/5(، ســجاد مشــكلپور)5(، حامد شيری )5،) اميد خالدی )5/4(، روزبه شــاه عليدوست )5/5،) ابراهيم صادقــی )22- عليرضا عليــزاده( )4/5،) رضــا جعفری )‪(79 4/5)‬ - ميليچ(، ايوب كلانتری (5/5(، مهدی ترابــی )5(، غلامرضا رضايی )4/5) (74- علی قلیزاده(

سرمربی: حسین فرکی ايــران ورزشــی- اســتقلال در پايــان يك هفتــه پرحادثه توانســت با گل ثانيههــاي پاياني پادواني ســايپا را 2 بر يك شكست دهد و به يك امتيازي تراكتورســازي برسد. بعد از تساوي مقابل سياهجامگان كه نوار 5 برد متوالي استقلال در ليگ برتــر را قطع كرد، بازيكنان اين تيم در اعتراض به دير شدن پرداختها از تمرين امتناع كرده بودند. از طرف ديگر منصوريان براي اين بازي به تعدادي از بازيكنان اصلي مثل نورافكن و خســرو حيدري استراحت داده بود. با وجود اين استقلال موفق شد در يك بازي پرماجرا به سه امتياز برسد.

ســايپا كــه در بــازي قبلــي توانســته بود تراكتورســازي را در تبريــز متوقف كنــد، در اين بــازي حامد لك و خلعتبري را به دليل مصدوميت در اختيار نداشــت، در عوض فركي روي بازگشت بازيكن مليپوشش مهدي ترابي حساب كرده بود. همين مهاجم در دقيقه 15 موفق شــد اولين خطر را بهوجــود آورد كه ضربهاش را حســيني گرفت. اين دروازهبان جوان كه بــا محروميت رحمتي به تركيب اســتقلال برگشته، در مجموع نمايش قابل قبولي داشت. تنها دو دقيقه بعد استقلال پاسخ اين حمله را داد و فرشــيد اسماعيلي از درون محوطه جريمه شــوت خوبي زد كه با فاصله كمي از بالاي دروازه بيــرون رفــت. در ادامه حملات اســتقلال چيزي نمانده بود سانتر تيز كاوه رضايي با دفع ناقص مدافع ســايپا وارد دروازه شــود كه با فاصله كمي به بيرون رفت. در دقيقــه 22 ابراهيم صادقي به دليل مصدوميت مجبور به ترك زمين شد. در يك برخورد زانوي قرباني به كمر صادقي خورد و كاپيتان ســايپا كه چند بار براي مداوا به بيرون زمين رفت سرانجام نتوانست به بازي ادامه دهد.

برتري نســبي اســتقلال در دقيقه 40 منجر به

يكي از نكات مهم بازي ديروز برجا ماندن آماري فاجعهبار از كارنامه تقابلهاي حســين فركي با اســتقلال بود. طبق آمــاري كه در دست است حسين فركي در تمام تقابلهايش به عنوان سرمربي برابر استقلال تنها يك برد داشــته و غير از آن هيچ برد ديگری به دست نياورده اســت. فركي حتي درآن فصلي كه با فولاد قهرمان ايران شد هم به استقلال باخته بود. راز باختهاي حسين آقا مقابل استقلال چيست؟ شايد بيانگيزگي! گل شــد تا اين تيم با برتري به رختكن برود. سانتر محكم اميد ابراهيمي با ضربه سر فرشيد باقري وارد دروازه سايپا شد. در اين صحنه فلاحزاده براي خروج از دروازه مردد شــد و دروازهبان سايپا روي اين گل بيتقصير نبود. در نيمه دوم استقلال چند بار فرصت داشت با زدن گل دوم كار را تمام كند، ولي بيدقتي مهاجمان نزديك بود به قيمت از دست رفتن پيروزي تمام شــود. اولين فرصت استقلال در دقيقه 48 بود كه شــوت فرشيد اسماعيلي با برخورد به پاي مدافع به زمين برگشــت. دقايقي بعد شــوت جابر انصاري از بــالاي دروازه به بيرون رفــت. در دقيقه 62 ايوب كلانتري، پرتلاشترين هافبك سايپا شوت خوبي زد كه محمدي موفق شد توپ را مهار كند.

در دقيقــه 70 زكيپور تازهوارد فــرار ناموفقي داشــت و آخرين مدافع ســايپا توانست با يك تكل خوب اجازه نزديك شــدن به دروازه را از او بگيرد. 6 دقيقه بعد، غلامرضا رضايي، مهاجم باتجربه سايپا كه در اين بازي درخشــش بازي قبل را نداشت، در يكي از معدود حركات موفقش شوت خوبي زد كه حسيني توانست توپ را مهار كند.

در دقيقــه 82 چيــزي نمانده بــود صحنه گل استقلال دوباره تكرار شــود. ابراهيمي يك بار ديگر ضربه ايستگاهي را با شوتي محكم به محوطه جريمه فرســتاد كه توپ با دفع ناقص ســايپاييها به زانوي فرشــيد باقري خورد و با فاصله كمي از كنار دروازه بيــرون رفت. منصوريان كــه از زدن گل دوم تقريبا نااميد شــده بود، براي حفظ نتيجــه در دقيقه 85 پادواني را به جاي قرباني به زمين فرســتاد، ولي اين تعويض هم نتوانســت دروازه اســتقلال را بسته نگه دارد. در اين لحظات حملات سايپا بيشتر شده بود و ضربه مهاجم اين تيم اگر به پاي مدافعان نميخورد، ممكن بود وارد دروازه شود.

در دقيقــه 89 بهنام برزاي فرصت خيلي خوبي را براي زدن گل دوم از دست داد و همين توپ لحظاتي بعد به گل تساوي سايپا تبديل شد. كرنر نارنجيپوشان در جهت مخالف به كلانتري رســيد و سانتر تيز او در نزديكي دروازه را پورغاز با ضربه ســر وارد دروازه كرد. در اين صحنه زكيپور، نزديكترين مدافع به مليپوش سايپا بود، ولي در مهار او ناكام ماند.

اســتقلاليها بعد از اين گل نااميد نشــدند و با حملات ســريع تلاش كردند در 4 دقيقه وقت اضافه به گل برتري برسند. در دقيقه 93 كاوه رضايي روي خط محوطه جريمه توپ خوبي به دست آورد و بعد از چرخش ضربهاش را به گوشه دروازه فرستاد كه روزبه شاهعليدوســت با ضربه سر مانع يك گل حتمي شد و توپ به كرنر رفت. استقلال موفق شد همين كرنر را به گل برتري تبديل كند و پادواني خونسرد سانتر زكيپور را با ضربه ســري دقيق وارد دروازه كرد. در اين صحنه ميليچ، مهاجم دو متري سايپا مامور مهار پادواني بود، ولي هيچ واكنشــي نشان نداد. اين گل پايان كار نبود و همزمان با تلاش سايپا براي فرار از شكست، كلانتري با دريافت كارت زرد دوم از بازي اخراج شد. سرانجام محمد رضا فغاني در دقيقه 96 سوت پايان بازي را به صدا در آورد تا استقلاليهاي بدون تمرين سزاوارانه جشن پيروزي بگيرند. سايپا كه در اين بازي نمايش خوبي نداشت در امتياز 25 باقي ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.