تمرين نكردن در استقلال باب ميشود؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

تيــم اســتقلال در شــرايطي به مصاف تيم ســايپا رفت كــه اين تيم در نيمفصــل دوم با به خدمت گرفتن بازيكنــان جديد شــرايط متفاوتي را تجربه ميكند.

تيــم اســتقلال در نيمفصل اول رقابتهــاي ليگ برتر موفق شــد با برتري 2 بر صفر تيم سايپا را شكست دهد اما در ديدار برگشت شرايط سايپا بهتر بود.

يكي از نشانههاي تغيير تيم سايپا تعداد گل خورده اين تيم در نيمفصل دوم اســت كه تنها 4 بار دروازه آنها تا قبل از بازي با استقلال باز شده بود.

آنهــا 3 پيروزي، 3 تســاوي و 2 باخــت را در نيمفصــل دوم تجربــه كرده بودند تا در ميان تيمهاي خوب نيمفصل دوم مســابقات قــرار گيرند؛ موضوعي كه كار مهاجمان اســتقلال بــراي تكــرار پيــروزي در دور رفت مسابقات را دشوارتر كرد.

البته نميتوان از اين موضوع نيز چشمپوشــي كرد كه تيم استقلال به مراتب نســبت به نيمفصل دوم نتايج بهتري كسب كرده.

البته استقلال در حالي به مصاف تيم ســايپا رفت كه به دليل مشكلات مالي بازيكنان اين تيم حاضر نشــدند تمرين كنند و استقلال در اتفاقي نادر بدون تمرين سايپا را برد.

اســتقلال بازي ديروز را به هر زحمتي بــود برد. بردي كــه ميتواند آرامش خاطر آبيها را تا بــازي آينده مقابــل لكوموتيو افزايش دهد و خوني تازه را در اين روزهاي بيپولي بر رگهــاي بازيكنان جاري كند. اين بــرد در شــرايطي به دســت آمد كه اســتقلال هيچ تمرينــي تا قبــل از بازي با ســايپا انجام نداده بود. بــردي كه حالا ميتوانــد بهانهاي براي ادامه تمرين نكردن در روزهاي آتي باشد و به اينگونه اعتصابها و تحريمها اعتبار ببخشــد. استقلاليها اما نبايــد از تمرين كردن غافل شــوند و بايد همچون گذشــته به تمرينهاي خود ادامه دهند. بدون شــك ادامه تمرين نكردن در روزها و ماههاي آينده آســيبهاي بسياري به نظم دروني اســتقلال وارد ميكند و اين وضعيت ميتواند خطر بزرگي براي بازيكنان هم باشــد چون تمرين نكردنهاي گروهي مشــكلات عديدهاي را بــراي آنها به وجود خواهد آورد. البته مسوولان باشگاه استقلال هم نبايد از تامين معيشــت بازيكنان غافل شوند و بايد در روزهاي آتي حقوق بازيكنان را پرداخت كنند تا آنها از اعتصاب و تمرين نكردن دســت بكشــند و به همان مســير درســتي كه در گذشــته ميپيمودند ادامه دهند.

بــرد ديــروز از جنبههاي بســياري براي اســتقلال خوب بود امــا از اين منظر نگرانكننده است و عليرضا منصوريان بايد چشم و گوشش را باز كند تا تيمش وارد آن بحرانهاي ابتداي فصل نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.