متن شجاعانه رحمتی: اين تاکتيک منسوخ است

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

در روندهاي فوق، سه مدير براي آبيها قدري بهتر عمل كرده و بالنسبه موفقتر از ســاير سران باشگاه جلوه كردهاند. يكي از آنها كاظم اوليايي است كه شماري از سختترين دورانهاي استقلال به زمان وي خورد و او مسائل را به گونهاي مديريت كرد كه اگر هم ضررها به كلي محو نميشود، به حداقل برســد. او آبيها را از يكي دو دوران گذار عبور داد و هر چند سقوط به ليگ دســته سوم كشور در حول و حوش دوران وي حادث شد اما بازگشت از آن دســته به ليگ دســته اول و دوباره قهرمان شدنها منجمله در آسيا نيز در دوران وي تحقق يافت. نقش مهدي رحمتي و خسرو حيدري به عنوان عاملين اصلي تعطيلي تمرينات آبيپوشــان نام بــرده بود. رحمتي در خصوص اينكه زماني او و حيدري را به عنــوان عاملين تعطيلي تمرينات معرفي كرده ميگويد: «عامل تعطيلي تمرينات اســتقلال من يا خسرو نيستيم. عامل تعطيلي، حاشيهسازي و پاشــيدن بذر نااميدي بر پيكره تيم جوان مــا و مديريت پــر از غلط و تخلف امثال شماســت كه بدون تخصص و شايستگي لازم با لابي و دور زدن قوانين رســمي كشــور مثل ممنوعيت دو شــغلهها بــه صندلي هيات مديره باشــگاههاي پر طرفدار ميرسيد، عامل نابودي تدريجي فوتبال امثال شــما هستيد كه با تصميمــات و اظهارات غلط، جايگاه مديريت در باشگاه بزرگ استقلال را تا به اين حد تنزل داده ايد. من طبق ســند رســمي حسابداري باشــگاه اســتقلال كــه مشــاهده ميكنيد با احتساب جريمه و پرداخت حق فدراسيون فقط 44 درصــد از پول اين فصلم را دريافت كردم و طبق قوانين حرفه اي، اصول اخلاقي و معرفت و مــرام كاري نكردهام كه امــروز ميخواهيد با تاكتيكهاي منسوخ شــده عرصه سياست من يا خسرو را مقابل ساير بازيكنان قرار بدهيد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.