شهاب جهانيان: به تعهداتمان پايبنديم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

شهاب جهانيان بعد از برد استقلال اين صحبتها را به زبان آورد: «كسب ايــن پيروزي را به كادر فني، بازيكنان، هواداران و مديريت باشــگاه استقلال تبريك و خسته نباشيد ميگويم چون ايــن بازي آخرين بازي ما در ليگ برتر در ســال 95 بود. اعــلام ميكنم كه باشگاه اســتقلال نسبت به كادر فني و بازيكنان متعهد است و تلاش ميكنيم تمامي تعهدات خود را عمل كنيم.»

عضو هيات مديره اســتقلال ادامه داد: «اگر هــم ميبينيد تا امروز برخي از مطالبات بازيكنــان به تعويق افتاده اســت، به ايــن دليل بــوده كه حامي مالي باشــگاه تا اين مرحله از مسابقات مــا را تأمين كرده و قول ميدهيم طي مذاكراتــي كه با آنهــا داريم، مطالبات بازيكنان را پرداخــت كنيم. از اعضاي محترم هيأت مديــره و تمامي عوامل باشــگاه ميخواهــم از مصاحبه عليه يكديگــر پرهيز كرده و اجــازه بدهند همدلي در مجموعه باشــگاه استقلال حكمفرما باشد. مطمئنا با انجام چنين مصاحبههايي هــواداران ضربه اصلي را خواهند خورد. تــلاش تمامي مديران باشگاه اين اســت كه مشكلات را حل كنيــم و در پايان باز هم تأكيد ميكنم كه باشگاه متعهد است تمامي مطالبات بازيكنان و كادر فني را پرداخت كند و ما به اين تعهدات پايبند خواهيم بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.