اعتراضهاي گسترده از روي سكوها

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

* استقلال با حاشيههاي بسيار گام به اين بازي گذاشت.

حاشــيههايي كه ســاخته و پرداخته خود استقلالي بود تا همين موضوع بهانهاي باشد در دست تماشــاگران تا عليه حسن زماني عضو هيات مديره باشــگاه استقلال شعار بدهند.

زمانــي در مصاحبههــاي مختلف از تمرين نكــردن بازيكنان انتقــاد كرده بود كه انــگار اين اظهارات به مــذاق هواداران استقلال خوش نيامده است.

تماشــاگران شــعارهايي هم عليه حامد لك دادنــد. دروازهبان ســايپا به رغــم محروميــت از اين بازي از شــعار اســتقلاليها مصون نماند چون با شال قرمز رنگي به ورزشــگاه آزادي آمده بود تا از روي ســكوها بازي تيمش را نظاره كند. البته شــعارهايي هــم عليه عادل فردوسيپور داده شد.

هواداران اســتقلال كه ارتباط خوبي با مجري برنامه نود ندارند عليه اين شــخص هم شعارهايي دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.