استقلال جريمه شد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

كميته انضباطــي راي خود را در خصوص تخلفــات دو تيم ليگ برتري صادر كرد. ديدار تيمهاي اســتقلال و ســياهجامگان مشــهد روز 14 اسفند ماه برگزار و از ســوي تماشاگران تيم اســتقلال تخلفاتي مبني بر فحاشي به ســرمربي حريف مقابــل رخ داد. تيم استقلال طبق بند 3 ماده 79 آيين نامه انضباطي به 100 ميليون ريال جريمه نقدي محكوم شــد. اين براي چندمين بار اســت كه استقلال به دليل فحاشي تماشاگرانش به سرمربي حريف جريمه ميشــود. البته اســتقلاليها به دليل اتفاقات بازي با نفت محروم هم شــده بودند و حالا به دليل اهانت هواداران به اكبر ميثاقيان در بازي با سياه جامگان بايد 10 ميليون تومان پرداخت كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.