تقديراز نوري و طاهري

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

مســوولان باشگاه اســتقلال در فصل جاري دســت به كار مهمــي زدهاند و در بازيهايي كــه ميزبانند از پيشكســوتها تقدير ميكنند.

به هميــن منظــور در بــازي ديروز استقلال و ســايپا هم از دو پيشكسوت اين باشگاه تجليل شد.

در اين مراســم كه مهدي كشاورز و حجتالاســلام مالك از مسوولان فرهنگي باشگاه اســتقلال، حضور داشتند لوحي به رسم يادبود به دو بازيكن سابق آبيها داده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.