شادي بيصداي باقري

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

* فرشيد باقري كه پس از مدتها در تركيــب اصلي قرار گفته بود گل زيبايي در نيمه اول با ضربه سر زد و نشان داد بازيكن فرصتطلبي است.

باقــري بعد از گلزني شــادي خاصي هم نكــرد و بدون بزرگنمايي فقط خدايش را شــكر كرد كــه حركت او بســيار جالب توجه بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.