رحمتي و حيدري در رختكن

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

* حضور مهدي رحمتي و خسرو حيدري را هم بايد يكــي از اتفاقات مهم قبل از بازي استقلال و ســايپا دانست. اين دو كه به گفته زماني عامــل تعطيلي تمرينهاي اســتقلال بودند قبل از بازي به رختكن استقلال رفتند و با بازيكنان حرفهايي زدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.