شاهرودي: به رامين گفتم براي خودت حاشيه نساز

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

كمال كاميابي نيــا يكي از معدود بازيكناني اســت كــه در انتهاي فصل قراردادش به پايان ميرسد اما ميگويد در چمع ســرخها ماندني اســت:«اول فصل، بحث تمديد قرارداد نبود و بحثى كه داشتيم مالي بود. قرار بود در تاريخ مشخص شــده مبلغي به من بدهند كه دير شــد اما خيلى زود اين سوءتفاهم برطرف شــد. وقتي به پرسپوليس آمدم قراردادى دو ســاله بســتم و در هر دو سال مبلغ قراردادم مشخص شد و اينكه بعضيها ميگويند به دنبال افزايش آن بودم درست نيســت و نمىدانم دنبال چه حاشيه اى هستند. اكنون قراردادم در پايان فصل تمام مى شــود و تنها دو ماه ديگر در خدمت پرسپوليس هستم اما صد در صــد به دنبال ماندن در اين تيم هســتم. من اينجا پيشرفت كردم و پيراهــن مقدس تيم ملي را هم از اينجا به دســت آوردم و هواداران هميشه به من محبت داشــتند و هيچ وقت اين را فراموش نمى كنم. دو ســال فوقالعاده با پرسپوليس داشــتم و پر از خاطرات خوب در كنار هواداران. از طرف باشگاه بــراى تمديد پيشــنهاد دادهاند و هيچ مشكلي نيســت و صد در صد در پايان فصــل تمديد خواهم كرد و آن زمان در اين خصوص حرف ميزنيم. مى خواهم ســر فرصت و زمانى كه قهرمان شديم در اين باره متمركز شــوم و اكنون فقط قهرمانى و موفقيت به همراه پرسپوليس برايم اهميت دارد».

شــماره 11 همچنيــن ميگويد: «اصلا پيشــنهادى از چين وجود ندارد چون اين ليگ اصــلا نميتواند بازيكن آسيايي بگيرد. دوست دارم تيمي بروم كه خوب باشــد و پيشــرفت كنم. اگر خوب نباشــد اولويت من پرســپوليس است. به هرحال هواداران دوست دارند اگر بازيكنى از پرســپوليس ميرود در تيــم و ليگى معتبر بــازى كند. دو تيم از مدتى پيش زير نظــرم دارند اما من مطمئنا در فصل آينده به دنبال حضور و تمديد با پرسپوليس هستم».

محمد تركاشوند و پندار خمارلو ساعت چهار بامداد يكشــنبه از تهــران عازم دوحه خواهند شد تا هماهنگيهاي لازم با مسوولان الريان براي ورود سرخپوشــان و حضور آنها در فرودگاه، اقامت در هتل و همچنين محل تمريــن را به عمل آورند. طبــق برنامهريزي انجام شده سرخپوشان با پرواز ساعت 11:30 دقيقه روز يكشــنبه به دوحه پرواز ميكنند. قرمزپوشان كه صبحانه را در تهران ميخورند، پس از حضور در هتل بلافاصله براي ناهار در رستوران هتل حضور خواهند يافت و پس از آن براي استراحت به اتاقهاي خود ميروند. تيم پرسپوليس پس از عصرانه، تمرين اول خود را در قطر از ساعت 18:30 دقيقه به وقت دوحه (19 بــه وقت تهران( در زميني كه هماهنگ خواهد شد، انجام ميدهند. سرخپوشان روز دوشنبه هم در ساعت برگزاري مسابقه، يك تمرين در زمين محــل برگزاري بازي برگزار خواهنــد كــرد. كنفرانس خبري و جلســه هماهنگي پيش از بازي هم طبق برنامهاي كه

ديروز وقتي نشســت خبري برانكو بدون سوال درباره رامين رضاييان تمام شد ميشد فهميد خبرنگاران هم از اين داستان خســته شــدهاند و با توجه به سرسختي برانكو قيد مصاحبه درباره اين بازيكن را زده اند. همين باعث شد برانكو با خوشحالي بگويد: «از اينكه سوالي در مورد رامين رضاييان از من نپرســيديد حالم گرفته شد!»برانكو كه مواضع سفت و ســختي درباره اين بازيكن داشت سه شنبه شــب در گفت وگويي با علي اكبر طاهري ديدگاههاي خود را انتقال داده و ظاهرا موافقت مشــروط خود با بازگشت روز يكشنبه با هماهنگي نماينده اي اف سي مشخص و اعلام ميشود، در روز دوشنبه انجام خواهد شد. پرسپوليسيها صبح روز سهشنبه يك برنامه ســبك در هتل انجام ميدهند و پس از بازي نيز راهي فرودگاه خواهند شــد تا با پــرواز 55 دقيقه بامداد به وقت دوحه به تهران بازگردند. زمان فرود سرخپوشــان در فرودگاه امام خميني )ره( نيز ســاعت 3:35 دقيقه بامداد روز چهارشنبه 25 اسفند اعلام شده است. رضاييان را اعلام كرده اســت. همچنين گفته ميشود در جلسه دوشنبه طاهري به رضاييــان گفته به هيچ وجه مصاحبه نكند تا اوضاعش از اين خرابتر نشود. از قرار معلوم جلســه كميته انضباطي اين بازيكن شنبه آينده برگزار خواهد شد و رضاييان با جريمهاي نقدي مجوز حضور در تمرينات را كســب خواهد كرد. بعيد نيســت رامين از اوايل هفته آينده مجوز حضــور در تمرينات را بگيــرد اما او به قطر هم نخواهد رفت تــا بازي با الريان را مثل ديدار با الوحده، نفت و اســتقلال خوزستان از دست بدهد.

علي پروين در حاشــيه اختتاميه دهمين جشــنواره فيلمهــاي ورزشــي در خصــوص تعامــل هنرمندان و ورزشــكاران گفت: «فكر نميكردم شــاهد چنين مراســم خوبي باشم. البتــه هنرمندان را خيلي كم در اين مراســم ديدم و دوست داشتم آنها را ببينم. من شبها از مشــاهده اين هنرمندان در تلويزيون لذت ميبرم. اين مراســم البته مخصوص فيلمهاي

رضا شــاهرودي درباره احتمال قهرماني پرسپوليس گفت: «خدا را شكر پرسپوليسيها در هر بازي نســبت به ديــدار قبل بهتر بازي كردند. البته از حــالا نميتوان گفت اين تيم قهرمان اســت و بايد بازيكنــان به اين نتيجه برسند كه بازي به بازي كارشان را پيش ببرند تا انشــاءا... قهرماني شــان مسجل شود.» او ادامه داد: «فوتبال قابل پيشبيني نيست و هر اتفاقي ممكن اســت بيفتد، البته درست است پرســپوليس 8 امتياز بيشــتر از حريف خود دارد اما مراقب همه چيز باشــند و كماكان در بازيهاي خود با هدف قهرماني به پيش بروند نه اينكه از اكنون تصور كنند قهرمان شدهاند ». شاهرودي كه خود نيز در دوران بازيكني خود با جرايم و حواشــي دســت و پنجه نرم كرد، درباره موضوع رامين رضاييان گفت: «در همه دنيا ممكن است اتفاقاتي براي بازيكنان بيفتد و براي من هــم افتاد، به هرحال او از بهترين بازيكنان فعلي ايران است و به نظر من همين دو بازي در تركيب اين تيــم نبوده به همراه يك جريمه ميتواند باعث بخشــش او شود». او ادامــه داد: «من با رامين صحبت كردهام و چيزهايي كه لازم بود به او گفتم، رامين نبايد به اين راحتي براي خود حاشيه سازي كند و همين موضوع باعث ميشــود او عقب بيفتد. فكر ميكنم مســوولان باشگاه بايد با تدبيري ايــن موضوع را حل كنند تا 7 بازي پاياني نيز به سلامت بگذرد ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.