ذوالفقارنسب:قهرماندانستنپرسپوليساشتباهمحضاست

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

علي اكبر طاهري سرپرست باشگاه پرســپوليس با دعوت از هــواداران اين تيم بــراي حضور در ورزشــگاه درباره فاصله ايجاد شده با رقبا گفت: «طبيعتا وقتي زحمت كشــيده شــود نتيجهاش هم ديده ميشــود. بايــد از كادر فني، بازيكنــان، تيم تداركاتي و پزشــكي و تيم سرپرســتي تشــكر كنم. همه اين عوامل دســت به دســت هــم دادند تا در كنار حضور يكپارچــه هواداران اين نتيجهاي كه ميبينيــد به وجود بيايد. پارســال هم چنين حالتي داشتيم اما متاسفانه با بي مهريهايي كه به وجود آمد و قضاوتهايي كه صورت گرفت به قهرماني نرسيديم. اگر آن اشتباه صورت نميگرفت پارسال هم يك ركورد خوب بر جاي ميگذاشتيم. ما با تيم استقلال خوزستان هم امتياز شديم اما به خاطر قوانين داخلي دوم شــديم. امسال بايد تا پايان مســابقات ايــن حالت خوب را حفظ كنيــم و همچنين در رقابتهاي آسيايي هم نتايج خوبي بگيريم. بچهها نبايد فكر كنند كار تمام شده است. بايد با دقت نظر و همت بالاتر مســابقات را دنبال كنيم ».

وي دربــاره مشــكلات مالــي باشــگاههاي ليــگ برتري هــم گفت: «اين يك بحث ريشــهاي است و نبايد فكــر كنيم كــه همه چيز حل شــده اســت. بايد ديد آيا باشگاهها شرايط را دارنــد و انجام نميدهند يــا ندارند كه تعهــدات شــان را اجــرا نميكنند. در اين يكي، دو ســاله خود ما بحرانهاي بســيار بزرگي داشتيم. بخصوص احكام داوري كــه داخــل و خارج از كشــور صادر ميشد. بايســتي اين بدهيها را پرداخت ميكردند. همين الان باشــگاه پرسپوليس مشكلات زيادي دارد».

روز گذشــته و در نشســت خبري برانكــو وقتي از ســرمربي پرســپوليس پرســيدند شايعه شده باشــگاههايي مثل پرســپوليس و تراكتورســازي نميتوانند بازيكــن خارجــي جديد بگيرنــد، پندار خمارلو مدير رسانهاي باشگاه گفت: «قرار نيست برانكو در مورد هر شايعه يا خبري كه در گروههاي تلگرامي منتشر ميشود توضيح بدهد. اين مســاله در شــأن خود شما خبرنگاران و خود پرسپوليس نيست. بــا اين حال هــر طور كه ايشــان صلاح بدانند پاســخ ميدهند. »برانكو هم گفت: «من فقط تا ايــن حد ميدانم كه فيفا نه فقــط در ايران كه در همه دنيا ميخواهد فيرپلي مالي رعايت شود. همه جاي دنيا هم بدهي هســت و همه در تضاد هستند تا اين مشــكل را حل كنند. اين اقدامات عادي اســت. باشــگاهها در همــه جا به بازيكنان يا افرادي ديگر بدهكار هســتند ايــن فقط مختــص ايران نيســت. حتي رئال و بارســلونا نيز از جذب بازيكن منع شــدهاند. براي حل اين مشكل هم نياز به زمان هســت. من هم كاملا از اين مساله حمايــت ميكنم. براي حل اين مشــكل حمايت ميكنم. البته ليگ ايران در حال حاضــر با 10 ســال پيش قابل مقايســه نيســت زماني كه من ســرمربي تيمملي بودم حتي مشــخص نبود كه كدام بازي چه موقعي برگزار ميشــود. اكنون ليگ تغيير كرده و هر سال هم بهتر ميشود».

بيژن ذوالفقارنســب در پاســخ به اين ســوال كه «آيا قهرمان دانستن پرسپوليس از الان منطقــي اســت يا خيــر؟»، گفت: «اينكه بگوييم پرســپوليس از الان قهرمان است به هيچ وجه منطقي نيست اما مربي و بازيكنان اين تيم بســيار انگيزه دارند و اين روند ميتواند تماشاگران پرسپوليس را هم راضي نگه دارد. پرســپوليس شرايط حفظ موقعيت فعلي را دارد اما فوتبال است و هزار اتفاق ناشناخته. چنانچه اين تيم خود را از الان قهرمان بداند يك اشتباه محض است».

«پرســپوليس بيــش از 50 درصد راه قهرماني را رفته اســت»، كارشناس فوتبال كشورمان با بيان اين جمله، در مورد استفاده برانكــو از بازيكنان جــوان گفت: «اين يك سرمايهگذاري بســيار خوب و يك نوآوري در ليگ برتر ماســت. باشگاههاي كمي در ليگ هستند كه اينطور فكر ميكنند و در فرصتهاي مناسب به بازيكنان جوان بازي ميدهند. پرســپوليس ميتواند در آينده به لحاظ اقتصادي يا اين بازيكنان را ترانســفر كند يا اينكه در تيم خود به بهترين نحو از آنها بهره ببرد».

مدافعسابقپرسپوليسدردهه50همچنين گفت : «پرسپوليس شرايط خيلي خوبي دارد. اين تيم از هفته پنجم به بعد با يك اعتمادبهنفس بالا، نظم خوب و سيستم بسيار مشخصي كه مبتني بر پرس حريف، ســرعت دادن به بازي و مالكيت توپ اســت، بازي ميكند. شاگردان برانكو خيلي با برنامه توانســتهاند به اين نتايج برسند ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.