پروين:به رضاييان گفتم چرا مثل عليپور سر تمرين نرفتي؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

ورزشــي نيز بود. در حال حاضر ورزشــكاران نيز هنرمند شــدند و فوتباليســتهايي مانند انصاريان و پژمان جمشــيدي هنرمند شدهاند. خيلي خوشحالم اين نفرات بعد از پايان فوتبال به سمت هنر رفتند و اميدوارم موفق باشند».

پرويــن در خصــوص رونــد مثبــت پرســپوليس هم گفت: «من بعــد از 5، 6 بازي اول پرســپوليس اعلام كردم اين تيم شخصيت قهرماني دارد. در حال حاضر نيز برانكو و بازيكنــان نبايد فكر كنند قهرمان شــدهاند. 7 بازي به پايان ليــگ برتر باقي مانده است و اين 7 بازي بسيار سخت است. اگر اين 7 بازي را دستكم بگيرند احتمال دارد دچار مشكل شوند».

پيشكسوت پرســپوليس در خصوص پادرمياني براي بازگشــت رامين رضاييان گفت: «من روز دوشنبه با رضاييان صحبت كردم و به او گفتم چرا دوباره حاشيهسازي كرده اســت. به رضاييان گفتــم چرا مانند عليپــور به تمرين نرفتي كــه او اعلام كرد اشتباه كرده اســت. قرار است فردا )امروز( با طاهري و برانكو صحبت كنم تا انشــاءا... رضاييان به تيم بازگردد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.