20 بازيكن در اردو

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

برانكــو از مجمــوع 22 بازيكــن تيمــش، نــام 20 نفر را بــراي حضور در اردوي پيــش از بازي با اســتقلال خوزستان اعلام كرد.

محمــد امين آرام طبــع و حامد آقايي نفراتي هســتند كه در اين اردو حضور ندارنــد ضمن اينكه از بين بقيه بازيكنان، امروز در جلســه فني نام دو نفرخارج خواهد شد.

عليرضــا بيرانونــد، ابوالفضــل درويشوند، بوژيدار رادوشوويچ، سيد جلال حسيني، محمد انصاري، فرشاد احمدزاده، محســن ربيعخواه، صادق محرمــي، حســين ماهينــي، كمال كاميابينيا، محســن مسلمان، وحيد اميري، سروش رفيعي، سامان نريمان جهان، حميدرضــا طاهرخاني، رضا كرملاچعب، شــهاب كرمي، احسان علــوانزاده، مهدي طارمــي و علي عليپور، 20 بازيكني هســتند كه در اردو حضور يافتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.