3 فروردين شروع تمرين 96

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

بنابر اعــلام محمــود خوردبين، سرخپوشــان در بازگشــت از دوحــه، روز 25 اســفند اســتراحت ميكنند ولي در روزهاي 26 و 27 اســفند ماه به تمريــن خواهند پرداخت و تعطيلي تمرينــات از روز 28 اســفند آغاز و تا روز دوم فروردين ادامه خواهد داشت. طبق اين اعــلام، برانكو ايوانكوويچ روز ســوم فروردين را براي شروع تمرينات پرســپوليس در ســال 1396 انتخاب كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.