تمرين زير باران

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

سرخپوشان صبح ديروز از ساعت 11 در زمين شماره دو ورزشگاه آزادي حضور پيــدا كردند. در حالي كه بارش بــاران در تهران آغاز شــده بود بعد از صحبتهاي برانكو و گرم كردن بدنها، پاسكاري، عبور از موانع، شوت به دروازه و ضربات شــروع مجدد از مواردي بود كه در تمريــن 75 دقيقهاي روي آنها كار شد.سرخپوشان پس از اين تمرين براي ناهار و آغاز اردوي پيش از ديدار مقابل اســتقلال خوزستان راهي هتل المپيك شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.