آرزو داشتم به مهرام برگردم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در روزهايي كه بسكتبال سكون خاصي را تجربه ميكرد و لیگ برتر يكي يكي ديدارهايش را پشت سر ميگذاشت، مهمترين بحث روز برگشتن لژيونرها و بازي كردنشان در لیگ برتر بود. موضوعي كه محل اختلاف و بحث باشگاهها و فدراسیون شده بود. با اينكه در همان جلسه آغاز لیگ در اين باره تصمیم گیري شده بود اما باز هم شائبههايي وجود داشت و برخي باشگاهها با استناد بر آيین نامه و يا صحبتهايي كه با فدراسیون كرده بودند، ميخواستند اين لژيونرها را در شرايطي به غیر از بازيكن خارجي به خدمت بگیرند. اتفاقي كه نیفتاد و عصر سه شنبه نخستین اتفاق درباره اين لژيونرها افتاد و صمد نیكخواه در اقدامي عجیب به تیم دسته اولي مهرام پیوست.

كاپيتان سابق تيم ملي بسكتبال حالا پس از ايــن اقدام عجيب و غريب، درباره بازگشت به مهرام آن هم در شرايطي كه اين تيم در دسته اول حضور دارد صحبت ميكنــد. او قرار بود به شــيميدر تهران بپيوندد اما به دليــل اينكه بايد بهعنوان ســهميه خارجي وارد فهرســت اين تيم ميشــد، اين اتفاق نيفتاد و او در اقدامي عجيب در شــرايطي كه ميتوانســت به ديگر تيمهاي ليگ برتري برود، راهي تيم سابقش يعني مهرام تهران شد!

صمد نيكخــواه بهرامي درباره دلايل اين تصميــم خــود ميگويد:«به دلايل زيادي ايــن اتفاق افتاد. من ســالها در مهرام بــودم و حضور در اين تيم بهترين دوران بازيگــري من بوده اســت. به اين مجموعه علاقه دارم و معتقدم مهرام براي ما قديميها كه با اين تيم بزرگ شــديم يك مكتب است تا يك تيم.»

او ادامه ميدهد: «در ايران هم براي تيم ديگري و حتي برابر مهرام بازي كردم ولي خودم را جــدا از اين خانواده نديدم. هميشه آرزويم بود كه برگردم و به همين دليــل قرارداد بســتم. معتقــدم كه تيم احتياج به من هم ندارد چرا كه امســال تيم خوبي دارند و به احتمال فراوان بدون من هم به ليگ برتر صعود ميكردند. در مجموع دوست داشتم به مهرام برگردم و كمك كنم. بحث مسائل مالي نبود و اين قرارداد بيشتر بحث احساسي بود.»

نيكخواه بهرامي با اشاره به نرفتنش بــه شــيميدر و رفتنش به مهــرام ادامه ميدهــد: «خيليهــا بــه دليــل منافع شــخصي يا چيزهاي ديگر دوست ندارند من در ايران بازي كنــم. به همين دليل چنين قانوني در جلسات تصويب ميشود كه اگر لژيونرها به كشور بازگردند سهميه خارجي محســوب ميشــوند. اين قانون غير منطقي است. كشور اين همه هزينه براي ما كــرده و حالا ما نبايد براي ايران بازي كنيم؟ واقعيت را نميشود رد كرد. ما طرفدار داريم و چهره هستيم و كشور براي مــا هزينه كرده، خودمان هم تلاش كردهايم و اكنون به جايگاهي رســيدهايم كه ميتوانيم بهعنوان لژيونر ورزشمان را ادامه بدهيم. خب اين مســاله از هر نظر براي ما و بســكتبال ايــران خوب بوده و اعتبار اســت اما چرا بايد بازيكن خارجي محسوب شــوم؟ چرا ما را جدا ميدانند؟ من متولد ايرانم، جد در جد ايراني هستم و ســهميه خارجي شدن من غير منطقي است.»

بازيكن تيم بســكتبال مهرام معتقد اســت خيليها نميخواهنــد او در ليگ بازي كند: «افرادي مثل ما در بســكتبال جايي پيدا ميكنيم كه بازي كنيم. دسته يك، دو يا ليگ برتر فرق ندارد. من جايي بازي ميكنم كه به من احترام گذاشــته شود اما انگيزههاي زيادي هست كه ما در ايران بازي نكنيم. يكسري منافع تيمشان نيست كه من بازي كنم، يكسري هستند كه حضور من جايشــان را تنگ ميكند، يكســري ميگويند چون ما خيلي بزرگ شديم خطر هستيم و برخي هم كلا ما را دوست ندارند، كه همه دلايل غير منطقي و غير ورزشي است و به نفع بسكتبال ما نيست.»

نيكخواه بهرامي همچنين ميگويد: «مكتب بزرگ ورزشــي در دنيا نيستيم كه كشــورهاي ديگر از ما الگــو بگيرند پس بهتر اســت ما از كشــورهاي بزرگ الگو بگيريم. اســپانيا، آمريكا و كرواسي كه صاحب ســبك در ورزش و بسكتبال هســتند چه زماني لژيونرهــاي خود را در داخل كشورشــان خارجي محســوب كردهاند؟ كدام عقل ســليم اين قانون را تاييد ميكند؟ به هر حــال من با مهرام قرارداد بســتم. عاشــق مهرام هســتم و هروقت كــه بتوانم براي ايــن تيم بازي ميكنم چــون حضور در ايــن مجموعه لذتبخش اســت. ميدانم كــه آمدن من براي خيليها گران تمام ميشــود اما ما جايي در دسته يك و دو پيدا ميكنيم كه بازي كنيم. البته مهرام دسته يكي نيست.

نامه تند و اعتراض آميز ریيس بسكتبال سمنان به مشحون

قهرمان ليگ برتر بــوده و تصميم گرفته كه در دسته يك بازي كند».

او ميگويــد حتي كســي از مهرام نپرسيد چرا بعد از قهرماني به ليگ دسته يــك رفت: «هيــچ كــس از خبرنگاران، كارشناســان و تحليل گران نپرســيدند كه چرا مهرام بعد از قهرماني به دســته يك رفت. آيا مهرام مشــكل مالي داشته يا مشــكل ديگري بوده؟ چرا هيچكس با آقاي گنجي يا آقاي صمدزاده در اين باره صحبت نكرد.»

كاپيتان سابق تيم ملي ادامه ميدهد: «خيليهــا فكر ميكننــد حضور بخش خصوصي در ورزش ســود و منفعت دارد اما مــن بوده و ديدهام كه باشــگاهداري بــراي مديــران تنها هزينه، اســترس و حاشــيه دارد نه چيز ديگر. به نظرم بايد مجســمه افرادي كه سرمايه و اعتبارشان را ميگذارند و تيمي را حمايت ميكنند تا قهرمان ايران و آسيا شود ساخت چون واقعا براي ورزش تلاش ميكنند.»

او درباره رفتنش از تيم ملي بسكتبال نيز توضيح ميدهد: «شــكلش درســت نبود. خودم از ســال قبلش نميخواستم در تيم ملي باشم چون خسته شده بودم. از 18 تا 32 ســالگي در تيــم ملي بودم و از 23 ســالگي كاپيتان تيم ملي شدم. خيلي خسته شده بودم چرا كه كل فصل در ليگ و بعد اردوي تيم ملي كه فشــار زيادي به مــن وارد ميكرد، بودم. من از رفتن نه اما از شــكل اين برخورد، دلايل اعلام شــده، قصه و دروغهايي كه گفته شــد ناراحت شدم. ميتوانستند به دست خودمــان بســپرند و خيلي قشــنگ و محترمانه ايــن كار را انجام دهند. رفتن از تيم ملي براي من ضرري نداشــت و به نفعم بود چرا كه به آســيبديدگي خودم رسيدم و فصل خوبي داشتم اما آن رفتار با ورزشــكاراني كه ســالهاي سال براي بسكتبال زحمت كشيدند درست نبود.»

صمد نيكخواه در حالي قانون حاكم را نادرســت ميدانــد كه در رشــتههاي ديگــري مثل فوتبال هــم در ايران اجرا ميشــود و در بســكتبال هــم از ابتداي فصل اين قانون اجرا شــده و چند سالي ميشــود به جز موارد استثنا، لژيونرهاي از چيــن برگشــته خارجــي محســوب ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.