فرماندهي مرزباني ناجا قهرمان ليگ آبهاي آرام

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييــس فدراســيون ســواركاري ميگويد: «فدراسيون جهاني سواركاري يــك شــركت بينالمللي را بــه ايران معرفي كرد تــا در تعامل با آن موضوع ممنوعيت ورود اســب به ايران و خروج آن از كشــور حل شود.» مسعود خليلي گفت: « وظيفه اين شــركت، كمك به ايران براي تهيه مدارك، مســتندات و نمونهگيريهاي اسبهاي ايران و ارسال آن به آزمايشــگاههاي مرجع است. در نتيجه همكاري دوجانبه با اين شــركت بينالمللي كه سازمان دامپزشكي نيز در آن نقش ايفا ميكند، در ارديبهشت ماه سال 96 قرارداد رسمي امضا ميشود تا موضوع قرنطينه بينالمللي اســبهاي

ســومين دوره ليــگ قايقراني آبهاي آرام مردان كشور با قهرماني فرماندهي مرزباني ناجــا در درياچه آزادي به پايان رسيد.

هفتــه پايانــي ليگ آبهاي آرام مردان با حضور 7 باشگاه در 9 ماده ديروز )چهارشــنبه( در درياچه آزادي برگزار شــد كه در پايان فرماندهــي مرزباني ناجــا با 237 امتياز عنوان قهرماني را به دســت آورد.

باشــگاه مقاومت با 195 امتياز در رده دوم قرار گرفت و پــاس قوامين با 178 امتياز جايگاه سوم را از آن خود كرد.

در كايــاك يكنفــره يــك هزار متــر علي آقاميرزايــي از فرماندهي مرزباني ناجا، در كانوي يكنفره هزار متر شــاهو ناصري از پاس قوامين، در كاياك دونفره يك هــزار متر پيمان قويدل و جواد مومني از فرماندهي مرزباني ناجا، در كانوي ايران حل شــود.اين تصميم در نشست اخير فدراسيون بين المللي اسب سواري در ايتاليا تصويب شد و با امضاي قرارداد همكاري در ارديبهشت ماه سال 96، تا يك ســال و نيم بعد، برنامههاي كوتاه مدت بــراي اعزام اســبهاي ايراني به رقابتهــاي بينالمللــي و ورود اســب خارجي به ايران وجود خواهد داشت».

او ادامــه داد: «پــس از اين مدت، بحث قرنطينــه بينالمللي ايران حاكم خواهد شد و يك گروه مشاور بينالمللي غيرانتفاعي جهت راه اندازي سيستمهاي مختلف اسبدواني و ايجاد سازمان مورد پذيرش جهاني به ايران ميآيد.» رييس فدراسيون اسب سواري درباره وضعيت دونفره يك هزار متر عادل مجللــي و علــي اجاقي از مقاومــت، در كاياك چهار نفره يــك هــزار متر تيم فرماندهــي مرزبانــي ناجا و در كانــوي يكنفره 500 متر شــاهو ناصري از پاس قوامين، اول شدند.

در كايــاك يكنفــره 500 متــر علي آقاميرزايي از فرماندهي مرزباني ناجا، محمدطاهر حسيني افشــار از مقاومت و مهرداد شريفي از پايگاه نوشهر اول تا سوم شدند.

در كانــوي دونفــره 500 متر علــي اجاقي و عــادل مجللــي از مقاومــت اول شــدند و در جريــان رقابتهــاي كايــاك دونفــره 500 متــر علــي آقاميرزايــي و اميــن بوداغــي از فرماندهــي مرزباني ناجا رده نخســت را به خود اختصاص دادند.

رقابتهاي بانوان نيز امروز دنبال ميشود تا قهرمان ليگ در اين بخش هم مشخص شود. اسبهاي شــركت كننده در مسابقات اســبدواني نيز توضيح داد: «ما بايد به مسائل مختلف اسبهاي ورزشي توجه كنيم. بنابراين در نخستين گام اسبها بايــد در تبارنامه اســب تروبــرد )نژاد مطرح در كورس( قرار گيرند. ما اســب تروبرد داريم ولي هويت آنها بينالمللي نبــود و در «نمونه گيري» ثبت نشــده بود. بــر اين اســاس نمونههايي از اين اسبها گرفته شــد و به آزمايشگاههاي مرجع ارسال شــد. قرار است فروردين ســال96 هم براي بازرسي نهايي برخي كارشناســان به ايــران ســفركنند تا اســب تروبرد ايراني نيز صاحب هويت بينالمللي شود ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.