عملكرد فدراسيون ضعيف و پر حاشيه بوده است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس هيات بسكتبال ســمنان در نامهاي، انتقادهاي تندي را عليه محمود مشــحون انجام داد. در نامه حميد گراميان آمده است:«دوست گرامي؛ ما از شما به عنوان مدير ارشد بســكتبال انتظار داريم اولا آستانه تحمل خود را بالا ببريد و تحمل شــنيدنانتقادات به حقاستانها را داشته باشــيد، مانه با كسي دشمني داريم و نه عناد و خصومت شخصي.

روساي محترم استانها به حق صبورترين و نجيبترين و پاكترين افراد زحمتكش چرخه بســكتبال هستند كه تا حقشان پايمال نشود، به كار خود ادامــه خواهند داد و در غير اين صورت به دليل رســالتي كه به عهده دارند بايد از حق و حقوق استان خود و درنهايت بسكتبال كشور دفاع كنند. لذا به شما توصيه ميكنم از توهين و افترا و استفاده از الفاظ و القاب غير معمول به جهت حفظ شخصيت خودتان اجتناب كنيد و اميدوارم اين احترامها متقابل باقي بماند. ما روساي هيأتها بعد از گذشت سه سال كه مجمعي نبوده و يا به قول شــما حامي مالي نداشتهايد! مطالب و اعتراضاتي را به نحوه مديريت و عملكرد شما در دوره جديد و اسناد منتشر شده شما داريم كه بايد به آن پاســخگو باشــيد. همانگونه كه بنده حق ندارم هر عمل و كاري را به سليقه خود و برخلاف مفاد قانون انجام بدهم اين موضوع در مورد شــما هم صدق ميكند، پس بهتر است مدير پاسخگو باشيد تا مدير تهديدگر.

امروز استبداد جايي ندارد و عصر، عصر تعامل و دموكراسي است، پس پاســخگو باشيد آن هم با پاسخهاي منطقي چون ما با هر پاسخي ديگر قانع نميشــويم. شنيدم فرموديد روســاي هيأتها برايم خط و نشان كشيدهاند؛ دوســت عزيز، خط و نشان براي زمان ترساندن كسي است كه او را بترساني تا كاري را انجام ندهد يا انجام بدهد ولي به قول يكي دو تا از دوســتان كار ما از خط و نشــان گذشــته و گوشمان از تعريف و تمجيد و وعده و وعيد پر شده است.

متاسفانه آنقدر عملكرد شما در 21 ماه اخير ضعيف و پرحاشيه بوده و آنقدر براستانها ظلم وارد شــده و آنقدر در بسكتبالاين مملكت سر وصدا و تنش بوده كه اميدوارم در روز مجمع پاسخهاي منطقي از شما بشنويم.

ما براي كســي خط ونشاننكشــيديم وايناستنباط شــمااز تفكرات شما نشــات ميگيرد كه منتقد دشمن بسكتبال شما ميشــود در حالی كه بسياري ازاينانتقادات بجا واز سر دلســوزي و براي پيشرفت بسكتبالاست. جلسه نواب رييس بانــوان را به آن منوالاجرا كرديم و حال منتظر مجمع خودمان هســتيم كه شما ســه سالاســتاز برگزاري آن خودداري ميكنيد والان هم تقصيرها را گردن حامي ماليانداختهايد. يادتان باشد تصميم گيرندههاي بسكتبالاستانها شخص هيأتها هستند نه نواب آنها. 24 اسفند يا روزي ديگر براي ما فرقي ندارد، فقط زودتر جلسه مجمع را برگزار كنيد تا بســياري از واقعيتها در آنجا روشن و هويدا گردد. »

بازدید رحيمي از اردوي مسافران آسيا:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.