جدال سايپا و دانشگاه براي قهرماني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ليگ برتــر واترپلو امروز )پنجشــنبه( با برگزاري ديدار برگشت مرحله فينال و بازي رده بندي به پايان ميرسد. ليگ برتر واترپلو امروز با برگزاري دو ديدار به پايان ميرسد تا قهرمان اين دوره از رقابتها مشخص شود. بازي دور برگشــت فينال و تك بازي رده بندي اين دوره از رقابتها امروز در اســتخر نهم دي تهران برگزار ميشود به طوري كه در نخستين مسابقه امروز كه براي مشــخص شدن تيمهاي سوم و چهارم برگزار ميشــود، تيمهاي نفت اميديه و نفت و گاز گچساران بــه مصاف هم ميروند. در اين بازي كه به صورت تك بازي اســت، نفت اميديه كه تيم با تجربه تري است به دنبال كسب سكو مثل دو دور گذشته ليگ برتر است اما در مقابل تيم گچساران در اين فصل عملكرد خوبي داشــته است و ميخواهد با كســب سكو اين عملكرد خــود را ادامه دار كند. اين بازي از ســاعت 14:00 در استخر بينالمللي نهم دي تهران پيگيري ميشود. در دومين بازي روز پنجشنبه كه آخرين بازي ليگ و دور برگشت فينال است دو تيم قدرتمند و با انگيزه سايپا و دانشگاه آزاد به آب ميزنند تا چهره قهرمان اين دوره از رقابتها معرفي شــود. تيم دانشگاه آزاد توانست در بازي رفت با نتيجه 9 بر 6 ســايپا را شكســت دهد و اميدهاي بيشتري را در اين بازي براي قهرماني داشته باشد تا از عنوان قهرماني سال گذشته خود دفاع كند. در مقابل نيز تيم ســايپا به دنبال پيروزي اســت تا با جوانان خود شگفتيهاي خود را كامل كند. در صورت برد سايپا معرفي قهرمان به بازي سوم كشيده ميشود كه البته با توجه به بدون شكســت بودن دانشــگاه در همه طول فصل اين موضوع كمي بعيد به نظر ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.