تنيس بازان بدون شاهقلي و با اشکان راهي تونس شدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيــم ملــي تنيــس ايران در حالــي در تونس بــراي مســابقات ديويس كاپ آمــاده ميشــود كه انوشــا شــاهقلي به اردو دعوت نشــده اســت. تيم ملــي تنيس ايــران براي مانــدگاري در گــروه دو آســيا بايد 18 فروردين با ويتنام به رقابــت بپردازد. از اين رو مليپوشــان براي برگزاري اردوي تداركاتي و حضور در مســابقات فيوچرز تونس راهي اين كشور شدهاند و تا هفتم فروردين نيز در آنجا خواهند بود. نكته جالب در اين اردو اينكه خبري از انوشا شاهقلي نيست و او به اردوي تيم ملي دعوت نشده است.

در مقابل اشــكان شــكوفي بعد از مدتها دوباره به تيم ملي برگشــته اســت و اين بازيكن به همراه شاهين خالدان، حميدرضا نداف و امير والا معدنچي در فيوچرز تونس شركت ميكنند.

ســعيد احمدوند، ســرمربي تيــم ملي در مورد علت دعوت نشــدن شاهقلي به اردوي تيم ملي ميگويد: «مشــكل خاصي وجود نــدارد، فقط بازي او اختلاف زيادي با بازيكنان جوان مانند خالدان و نداف ندارد از ايــن رو ما فرصت را به بازيكنان جوان داديم. البته تركيب تيم ملي هنوز مشــخص نيســت و 17 فروردين مشــخص خواهد شد ».

تيم ملي تنيس چندي پيش در اولين ديدار خود در گروه دوم ديوس كاپ آسيا و اقيانوسيه، به مصاف پاكســتان رفت و پس از شكست برابر ايــن تيم حالا بايد به مصــاف ويتنام بروند تا در صــورت پيروزي برابــر اين تيــم بتوانند پس از ســالها خود را در گروه دوم ماندگار كنند. تيم ايران ســال گذشــته با دومي در گروه سوم در تهــران راهي گروه دوم ديوس كاپ شــده بود و حالا دارد براي بقا در اين رده ميجنگد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.