3 پيشنهاد ايران براي عراقيها

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

وزير ورزش و جوانان عراق ديروز با حضور در كميته ملي المپيك با كيومرث هاشــمي رييس كميته ملــي المپيك ايران ديدار و گفت و گو كرد. در ابتداي اين نشســت كيومرث هاشــمي گفت: «خوشبختانه سطح روابط دو كشور طي ســاليان اخير به بهترين شكل ممكن و در بالاترين ســطح قرار گرفته كه دليل اصلي نزديكي دو ملت نيز حضور عتبات عاليات در عراق و حرم امام هشــتم )ع( در ايران و همچنيــن علقه ديني مردم دو كشــور اســت. ظرفيتي كه قطعا در عرصههــاي ديگر نيــز ميتواند زمينه ســاز روابط هر چه بهتر و پيشرفت دو جانبه طرفين باشد.» او ادامه داد: «يكي از مهمترين مشــكلات امروز ورزش در سراســر جهان برخــي بداخلاقيها در ورزش است كه وظيفه ما مديران است تا براي محدود و كــم كردن آن برنامه ريزي داشــته باشيم.» هاشمي در ادامه پيشنهاد عقد تفاهمنامه خواهرخواندگي ورزشي شــهرهاي مذهبي دو كشور را جهت تسهيل در اعزام تيمهاي ورزشي مطرح كــرد و روي موضوع حمايت دو كشــور از نمايندگان دو طــرف در راه كسب كرســيهاي ارزشمند بينالمللي دســت گذاشــت: «قطعــا حمايت دو كشور برادر، دوســت و همسايه در اين زمينه ميتواند مثمر ثمر باشد. مطمئنا نمايندگان دو طرف ميتوانند با حمايت يكديگر و رايزني براي اخذ راي از ديگر كشورها، گامي موثر در اخذ كرسيهاي ارزشمند و تاثير گذار بينالمللي بردارند. به طــور مثال ما به صــورت جدي در انتخابــات فدراســيون بينالمللي وزنه برداري حضــور داريم كه در اين زمينه انتظار داريم كشــور عراق حمايت لازم و مناســب را به عمــل آورد.» كيومرث هاشمي همچنين پيشنهاد نهايي كميته ملي المپيك مبني بر برپايي نشست هم انديشي و هماهنگي هر چه بيشتر بين مجموعه ورزش دو كشور را مطرح كرد: « ما آمادگــي خود را براي ميزباني اين نشســت بين مســوولان وزارت ورزش، كميتــه ملي المپيك، فدراســيونهاي ورزشي و باشــگاههاي معتبر دو كشور در ايــران اعلام ميكنيــم و ميتوانيم اين جلســه را كــه قطعا آثــار مثبتي بــراي طرفين به همراه خواهد داشــت در بهار ســال 96 برگزار كنيم.» بعد از صحبتهاي هاشمي، عبدالحسين ابتان، وزير ورزش و جوانان عراق گفت: «هر 3 پيشــنهاد جنابعالي كاملا مورد موافقت مجموعــه وزارت ورزش عراق اســت و آمادگــي آن را داريم هــر زماني را كه اعلام ميكنيد بــراي امضاي تفاهمنامه اين پيشنهادها مقرر كنيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.