ورزش بانوان به اندازه مردان اهميت دارد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس فدراســيون هندبال در ديدار از اردوي تيــم ملي هندبال بانوان گفت: « قهرمانان ورزشــي و ورزش قهرماني براي ايجاد شــور و نشــاط در جامعه يك اهرم بســيار موثر و مفيد به حســاب ميآيند.» عليرضا رحيمي كــه عصر ديروز به همراه عبــاس علي اكبري در محــل تمرينات تيم ملي هندبال بانوان اعزامي به مسابقات قهرماني آسيا حضور يافته بود گفــت: «ورزش بانوان براي ما به اندازه آقايــان ارزش دارد و همان جايگاهي كــه براي آقايان در نظر داريــم براي بانوان نيز قايليم. اين درست كه همه تيمها دوست دارند روي سكو بروند اما اگر قرار بود همه ورزشكاران و قهرمانان فقط و فقط براي مدال و ســكو و با هدف كســب اين مهم پا به مســابقات بگذارند در بازيهاي المپيك اين همه ورزشكار و مربي جمع نميشــدند و براي هر رشــته چند نفر و تيم خاصي را دعــوت ميكردند و همانها هم ميرفتند روي ســكو ولي نگاه ما كه يك نگاه علمي و ثابت شــده در جهان ورزش اســت مدال آوري صرف نيست و نميگوييم كه حتما بايد براي مدال به مسابقات آسيايي برويد. مهم تلاشي است كه بازيكنان سراسر كشور براي رســيدن به تيم ملي در طول ســال انجام ميدهند و بازيكنان تيم ملي هم برايشــان خيلي اهميت دارد كه بروند و مدال بگيرند اما اگر تلاش كرديد و روي ســكو هم نرفتيد براي ما مثل كسب مدال است چون هدف ما و هدف نهايي ورزش تنها كسب مدال نيست».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.