شاه علي سرمربي جوانان بسکتبال شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرمربي تيم ملي بسكتبال جوانان 2018 تغيير كرد. طبق اعلام فدراسيون بســكتبال، بــا حكم محمود مشــحون، سرمربي جديد تيم ملي بسكتبال جوانان 2018 معرفي شد.

طبق اين حكم محســن شــاهعلي جــاي عباس آقاقوچكــي را در تيم ملي جوانان 2018 گرفت.

اين تيــم خود را بــراي رقابتهاي غرب آســياي پيش رو آمــاده ميكند و بايد در ســال 2018 در قهرماني آسياي زير 18 ســال به ميدان برود و از عنوان قهرماني كشورمان دفاع كند. اين تصميم در حالــي در ســاعات پاياني سهشــنبه رسانهاي شــد كه عباس آقاكوچكي هم به تازگي به اين سمت منصوب شده بود و هنــوز كارش را هم به طور جدي آغاز نكرده بود.

تيــم ملــي جوانان ايــران در دوره گذشــته تحت هدايت فرزاد كوهيان بود كه با ايــن مربي بــه رقابتهاي جهاني يونان هم صعود كــرد و در اين رقابتها به ميدان رفــت. حالا بعد از دو تغيير در اين ســمت، محسن شــاه علي به عنوان ســرمربي جوانان انتخاب شده و بايد كار را با اين رده سني آغاز كند. بازيكناني كه بخش اعظمش را نوجوانان دوره گذشته تشــكيل خواهند داد كه قهرمان آســيا شــدند و قرار است در رقابتهاي جهاني نيز حضور پيدا كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.