يك بازي هفته پنجم به سال 96 موكول شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كميته مسابقات فدراسيون بسكتبال تغييراتي در برنامه هفته پاياني از مرحله گروهي ليگ برتر بســكتبال ايجاد كرده است. اين كميته برنامه كامل هفته پنجم از مرحله گروهي رقابتهاي ليگ برتر را اعلام كرد. اين برنامهها با توجه به حضور سه نماينده ايران در غربآسيا اعلام شده اســت. از مجموع 4 بازي اين هفته سه بازي در ســال 95 و يك بازي در ســال آينده انجام ميشود. طبق برنامه دانشگاه آزاد و شهرداري گرگان به ميدان ميروند اما زمان ديگر ديدارها تغيير كرده است. ســه نماينده ايــران در رقابتهاي غرب آســيا تيمهاي پتروشــيمي، نفت آبادان و شــيميدر تهران هســتند كه بايد در اســفندماه در اين رقابتها شركت كنند و به همين دليل بايد ديدارهايشان را به صورت معوقه برگزار كنند. به اين ترتيب از ميان چهار ديدار اين هفته، سه ديدار به زمان ديگري موكول شده و يك ديدار هم در ســال آينده و پــس از تعطيلات نوروز برگزار ميشود.

پنجشنبه 19 اسفند:

دانشگاهآزاد ........... شهرداري گرگان

دوشنبه 23 اسفند:

شهرداري اراك ............ لوله آ.اس شيراز نيروي زميني................. شهرداري تبريز

پنجشنبه هفدهم فروردین 139۶:

شهرداري كاشان............. شيميدر تهران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.