پروژهاستخرهاشمينژاد تاارديبهشتافتتاح ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

وزير ورزش و جوانان در ســفر اســتاني خــود به خراســان رضوي قــول افتتــاح كامل اســتخر بزرگ مجموعه شهيد هاشــمينژاد مشهد را تــا ارديبهشــت 96 بــه مــردم مشهد داد.

مسعود سلطانيفر در سفر خود به مشهد از اســتخر بزرگ مجموعه شهيد هاشــمينژاد اين شهر بازديد و گفت: «مســوولان اســتاني از به تاخير افتادن افتتــاح اين پروژه در چند ســال اخير گله داشــتند و ما قول داديم اين پروژه را تا پايان سال تكميل كنيم»

او ادامــه داد: «مــن شــخصا اين پــروژه را هر هفتــه از مديركل اســتان پيگيــري ميكــردم و وي نيــز بــه طــور مرتــب سركشــي ميكرد.»

وزير ورزش و جوانان همچنين گفــت: «رونــد اجراي ايــن پروژه ســرعت خوبــي گرفته بــود ولي به دليل ســرماي شــهر مشهد در هفتههاي گذشــته كمي كند شــد و در تلاشــيم بدنه اصلي و كاســه استخر تا پايان امسال و قسمتهاي جنبي آن شــامل ســونا و جكوزي حداكثر تــا پايان ارديبهشــت 96 به اتمام برســد تا گــره اين پروژه چنــد ســال مانــده به اميــد خدا باز شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.